Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kronika 20. století

1902

 

●         Tohoto roku se začalo s předělávkou obecní silnice na okresní, která vedla od kapličky ke státní silnici. Pak byla postavena okresní silnice od kaštanu až do Klobuk za dozoru p. ředitele Josefa Srby z Vraného. Obec naše se zúčastnila na této stavbě pouze dodáním kamene.

 

1903

●         Dne 29. dubna za ranních hodin vyhořel domek č. p. 15.

●         Dne 12. července padaly kroupy až o velikosti lískových oříšků a byla potlučena asi 1/3 obilí.

●         Toho roku byly postaveny stodoly v ohradě u panského dvora.

Dům u Mildorfů

1908-dum-u-mildorfu.jpg

 

1910

●         Toho roku při sčítání lidu byl v naší obci 248 osob.

 

1914

●         Dne 26. července o sv. Annu vypukla světová válka. Vyvolaná tím, že dne 28. června 1914 zavraždili arciknížete Ferdinanda Este a jeho choť v Sarajevě. Ten den přišel telegram na obecní úřad, oznamující příjezd zvláštního posla, asi na 10. h. dopolední, jenž přivezl veškerá nařízení a vyhlášky, na to přijel druhý posel as v 12 h v noci, který přivezl další nařízení. Proto byla ihned vyhlášena mobilizace a svoláno mužstvo, až do 37 let. Na to dostala naše obec nařízeno a musela dodat dva vozy, a dva páry koní. Dvůr dal vůz opatřený plachtou a pár koní, další vůz a kůň byl dán p. Františkem Paurem a druhý p. Josefem Svobodou, což muselo být dne 15. srpna odvedeno do Slaného za chemickou továrnou. Ráno v 7. hod. k tomu byli ustanoveni 2 muži, ti měli na 5 dní danou zásobu pro koně. Začátkem října t.r. byl odvod ročníků 1892-94 který se konal v Praze na Smíchově v Národním domě. Jelo tam osm mužů, byli odvedeni čtyři, kteří museli nastoupit dne 26. října. Na to byly vypsány odvody ročníků 1878-90. Z těchto byl odveden jeden.

 

1915

●         Tento rok muselo být odvedeno rekvírované obilí eráru, a sice to bylo: 26 q 60 kg pšenice za maximální cenu 42 korun za 1 q., 40 q ječmene 28 korun 80 hal. za 1 q, 5 q 60 kg žita 37 korun za 1 q, 16 q ovsa 13 korun 50 hal. Obilí bylo zabaveno a v únoru odvezeno na nádraží do Zlonic. Obilí to se zaplatilo, jak se obdržely peníze od c.k. okresního hejtmanství ve Slaném. Dne 28. února byl znovu soupis obilí, při němž bylo zrekvírováno a zabaveno 200 q a bylo nařízeno c.k. okresním hejtmanstvím, aby bylo dodáno obcím: Koleč 50q ječmene, 50q žita a 17q pšenice. Svinařov 70q ječmene, to vše bylo placeno za ceny maximální. Pak bylo určeno: by měla jedna osoba pro spotřebu 9 kg obilí neb 7 kg 20 dkg mouky, na dobu čtrnáct dnů. Obilí, které v obci zbylo, bylo dáno p. Kelnerovi v Klobukách a on dodával zaň chléb do obce, jenž vážil 140 dkg a stál 74 hal.

●         Týž rok byly vypsány odvody ročníků 1891 – 95, z nichž byli odvedeni tři muži. Nato dne 20. března byly odvody ročníků 1873 – 77 a nebyl odveden nikdo. Dne 9. května byly u odvodu ročníky 1878 - 90, 1892 – 94, byli odvedeni zase tři. Dne 19. června byli u odvodu narození 1897 a odveden jeden. Dne 16. července hlásily se ročníky 1865 - 74. U těchto odvedeni tři osoby do 50 let. Pak bylo uděleno pro osobu pracující 400 g chleboviny denně a po osobu méně pracující 300 g a byly vydávány u starosty obce lístky na jeden týden. Tento rok bylo sníženo udělené množství chleboviny. A sice pro osobu pracující na 300 g denně a pro méně pracující 200 g a lístky byly vydávány předem na čtrnáct dní, a to počínaje dnem 20. února. Lístek byl rozdělen na dvě půle, vždy na jeden týden a každý dostal bochníček chleba o váze 1,26 kg a půl kg mouky. Mouka byla vždy přidělena na poukaz od c. k. okresního hejtmanství a jezdil pro ni p. H. Kelner do okolních mlýnů. Za tu mouku dodával obci chléb.

●         Dne 17. a 21. ledna a 21. února byly povolány ročníky do 50 let. Mezitím byli u odvodu starostové a radní v Praze na Střeleckém ostrově, to byl odveden z naší obce druhý radní a byl povolán 21. února. Dne 26. dubna byla zase klasifikace koní v Zlonicích a odvedené koně se dodávaly podle nařízení. Dne 29. dubna byl zase odvod narozených 1898 a odveden jeden. Také byl přidělen osev na korec 60 kg semene. Z jara byl soupis obilí, každý musel udat, co bude síti. Po sklizni obilí odvádět komisionáři p. Vilému Fantovi z Malých Holešovic za cenu: 1q pšenice 38 korun, 1q žita 34 korun a 1 q ječmene 36 korun. Dne 9. června byly odvedeny ročníky 1865 až 1891, odvedeno bylo 5 osob. Také byly obci zrekvírovány kovové předměty, které musely býti zaslány dne 12.9 dělostřeleckému skladišti v Hostivicích u Prahy. Také byl soupis všeho hovězího dobytka a obec musela eráru odvést 3 kusy. Také musela obec odvádět z jedné krávy ? litru mléka denně, mléko se muselo po obci sebrat a každý den po poslu zaslat do Klobuk k Malypetrům. Také v tomto roce byli dodáni do naší obce uprchlíci z Tridentu a sice Angeli Carlo s manželkou a Cesar de Kasperi s manželkou a dvěma dítkami, ale pro neshodu musel být předán do Velkého Paleč?. Dále bylo dodáno dne 17. prosince 19 uprchlých osob rusínů i s dětmi, obec je musela ubytovati, 9 osob ubytováno ve dvoře, a 10 osob v obecním domě. Téhož roku musela obec dodat do Zlonic 650 kg bramborů 600 kg se muselo koupit od majitelů za 9 korun pro uprchlíky. Také obec musela odvádět slámu i travinu? Pro erár to se vypočetlo každému podle korců zasetého obilí.

 

1917

●         V tomto roce byli dne 2. února u odvodu 3 muži ročník 1899 a žádný nebyl odveden. Dne 23. března byly u odvodu ročníky 1872 – 1891. U těchto ročníku bylo u odvodu 10 mužů a odveden nebyl žádný. Dne 15. března byly sesbírány veškeré zásoby obilí a mouky vojáky. Na den 14. dubna byla zase stanovena klasifikace koní v Zlonicích a odvedené koně museli býti odvedeny na určená místa. Dne 15. května byla druhá komise a bylo odebráno u samozásobitelů vše, co se nalezlo i to co měl povoleno na mlecí lístky. Od toho měsíce musela obec odvádět měsíčně 8 až 12 kusů dobytka. Z domobranců, kteří byli u odvodu dne 12. června ročníky 1867 až 1893 byli odvedeni 3 muži. Dne 18. září byli u odvodu muži narození roku 1897 až 1899 a odvedeni byli tři.

 

1918

●         V lednu byly u odvodu ročník 1900, u něhož byli tři domobranci, odveden nebyl žádný. Další odvod byl v dubnu a zúčastnilo se ho pět mužů, z nichž byl odveden jeden. Ke konci dubna byla zase klasifikace koní v Zlonicích a odvedené koně sebrali hned. V tomto roce měla obec dodat po sklizni 223 q slámy, 33 q sena a 215 q obilí. Následkem velkého sucha v tomto roce, nebylo možno obci, aby stanovené množství dodala, poněvadž stěží sehnala pro vlastní potřebu. Následkem toho byla podána žádost c. k. místodržitelství do Prahy na slevení kontingentu, která byla příznivě vyřízena. Rekvírovaný hovězí dobytek se zde platil 2,40 až 2,80 za 1 kg a 1 korunu příplatku. Dne 7. května bylo vyhlášeno stanné právo pro obvod soudních okresů Kladno, Slaný, Nové Strašecí a Unhošť. Dne 28. října přišel do obce Klobuk as v 1 h. telegram oznamující osvobození země české prohlášení republiky a ustanoven Presidentem republiky T. G. Masaryk osvoboditel Národa. Dne 9. listopadu oslavovalo se osvobození také v naší obci, při němž promluvil k zdejším občanům učitel p. Václav Konopásek, který podal podrobné zprávy o nově zřízeném státě. Mezitím se vraceli muži z války. Přišlo jich celkem 22 a padlo jich ve válce pět a sice:

František Zima

Stanislav Patě (Patč)?

Václav Ševčík

Čeněk Richter

Josef Najman

 

1919

●         Toho roku na základě zmocňovacího zákona ze dne 25. února byl nařízen ministrem financí soupis válečných půjček a pokladničních poukázek rakousko-uherské banky na den 27., 28. února a 1. března konané berním úřadem v Slaném. Na to bylo vyhlášeno na den 4. března okolkování bankovek, které se provedlo v cukrovaru v Klobukách.

●         Téhož roku po všech Sv. napadlo ohromné množství sněhu, takže mnoho řípy ještě zapadlo, ale v pár dnech sníh slezl a mohlo se zase v práci pokračovat.

 

1922

●         V tomto roce se rozboural obecní domek č.p. 10 který stál ve středu obce na ?? sešlosti postavila obec nový domek, na které se přeneslo číslo 10. Stavba tato stála 65 000 Kč na tento obnos se obce dlužila od Hospodářské záložny v Slaném 60 000Kč na splatnou dobu 15. roků.

 

1924

●         V těchto letech zde býval jediný krám to u Kolmanů, někde za rybníkem. Tato prodejna ale záhy zanikla. Toho roku bylo započato s parcelací dvora Kokovice č. p. 1, půdy bylo lidem dáno as 90. hektarů. Na to se občanstvo usneslo odložit posvícení, které se zde drželo za týden po sv. Havlu a odloženo za týden po sv. Martinu.

 

1926

●         Dne 28. února vypukl požár v panských stodolách v ohradě, které byly naplněny slámou a travinou, k ohni se dostavily hasičské sbory z Klobuk, Vrbičan, Panenského Týnce, Úherce a Telec.

 

1927

●         Dne 6. března bylo v obci usneseno a započato se zaváděním elektrického proudu, na který byla učiněna výpůjčka 90. tisíc, na to obdržela naše obec ze státní pokladny 23 tisíc subvence a bylo zadáno p. Jeníkovskému ze Slaného.

 

1928

●         Tento rok byly velké mrazy a mnoho sněhu napadlo, takže velká část ovocných stromů a ořechů zahynula.

 

1932

1932-dum-u-mildorfu.jpg

Dům u Mildorfů

 

1934

●         V těchto letech děti chodily na první stupeň do Klobuk. Na druhý stupeň už musely chodit do Zlonic, nebo do Peruce. V obci byl obchod v domě u Mildorfů, dále pak v domě kde dnes bydlí rodina Grešlova. Trafika byla v domě u Škutchanů. Navíc zde byly dva hostince, jeden v místě dnešní restaurace a druhý u Grešlů. Obyvatelé se živili zemědělstvím. V obci byly 4 větší statky, a to u Mildorfů, Svobodů, Bernášků a hospodářský dvůr Kapituly. Fungovala zde také kovárna pana Jelena. V tomto roce dne 21. května byla zasazena Švehlova lípa u kapličky, druhý strom od východu. Oslav se zúčastnil dorost na které promluvil jejich řečník. Dne 19. června vznikl požár v č. 45 patřící dvoru, shořela střecha a místy prohořely stropy, k nimž se dostavilo 6 hasičských sborů z okolních obcí, a sice Telce, Uherce, z Hořešovic, Klobuk a z Vrbičan.

 

1935

·         Rok pro úrodu špatný a moc suchý, takže se obilí ani nevymetlo. Následkem toho sucha obdržela obec na 12 000 Kč subvence. Tato částka byla dána v Hospodářském družstvě v Klobukách v obilí. Také onemocněl dobytek měknutím kostí a velká část ho vyhynula. Ceny byly určeny monopolem a mlelo se na knížky ve mlýnech.

●         Začáte k roku přišel slibný, ale v červenci počalo pršet buďto každý den, tak že žito bylo svázané a dostat domů se nemohlo, pšenice a ječmeny byli samé bežáky?, tak že se nemohly strojem sekat, travin bylo dost. S tím se žně (nečitelné) až do září.

23/4 1938 (podpis nečitelný)

okr. šk. inspektor okr. Hejtman

 

1939

●         Neblahý 15. 3. 1939 zasáhl i do všedního života naší vesničky. Vyrovnané politické názory spoluobčanů byly zaměřeny v nenávisti k okupantům. 2. září započala se druhá světová vojna a to německým vpádem na polské území

Zdroj: Vorlíčkova kronika obce Kokovice, předválečná část, kterou psal pan Josef

Mildorf.

 

1940 - 1944

●         V těchto letech se něco změnilo. Kromě faktu, že byla válka a někteří z místních museli nastoupit nucené práce, tak se změnilo i to, že z řady lidí se stali takzvaní kovozemědělci. To znamená, že za prací dojížděli a doma dále hospodařili. Místní mládež musela navštěvovat tzv. Kuratorium (něco jako pozdější Pionýr). Němci potřebovali výživu, bylo nařízeno starostům plnit kontingenty obilí a domácích zvířat ve svěřené obci. Lid počínal pociťovat německou ochranu. Z nejhorší situace ve výživě pomáhal mlynář Josef Netrefa, který byl za to německými úřady pokutován. Do koncentračního tábora byl odvlečen zdejší občan Fr. Kadlec st., který se šťastně vrátil. Ve válečných letech uspořádala místní osvětová komise řadu divadelních představeni. Byl ustanoven Sbor dobrovolných hasičů a objednána motorová stříkačka, která došla až po osvobození.

1943--2-.jpg

 

Kokovice 1943

 

1945

●         V dubnu 1945 byli do obce přiděleni Němci z hornoslezské pánve. Pražská revoluce, signál celonárodního povstání, zalétla v prvních hodinách do naší obce. Prostřednictvím občanů ze sousedních Vrbičan byly dovezeny zbraně od partyzánů z Hříškova jako samopaly, pušky, granáty, ba i několik pancéřových pěstí. Shromaždiště zbraní byl obecní domek. Z občanů byly sestaveny hlídky na výpadových silnicích. V obci se nalézající Němci byli shromážděni v hostinci pí S. Vokáčové na sále, kde čekali do dalšího řízení. 8. května 1945 ve večerních hodinách pozdravilo několik spoluobčanů, hlídkujících na státní silnici Praha – Louny tanková čela Rudé armády spěchající na pomoc Praze. Při osvobození obce Sovětskou armádou byly zde rozmístěny německé okupační jednotky, a sice u silnice ke mlýnu, dále v prostoru místní komunikace mezi dnešní hospodou a dnešním zahradnictvím pana Lisky (za humny). Poslední jednotka byla umístěna mezi obcemi Kokovice a Třebíz poblíž chomutovské silnice. Zde také došlo k jedinému střetu. Německá vojska ve spěchu ustoupila. Po jistý čas zde byla Sovětská vojska ubytována a to na zahradě domu u Kliků (dříve Krupků). Dosavadní starosta obce p. Josef Mildorf po něm nějaký čas p. Frant. Svoboda, byl vystřídán p. Václavem Routnerem, prvním předsedou MNV. První místní národní výbor se skládal z občanů pp. Václav Routner malorolník, František Mrázek zedník, Jan Frýdl pensista ČSD, Antonín Jánský malorolník, Karel Krupka rolník, Jan (nečitelné) zemědělský dělník, František Svoboda statkář, Rudolf Dolejš listonoš, Rudolf Smrt malorolník, Jan Netrefa mlynář. V předsednictví se vystřídal pp. Fr. Mrázek a Jan Frýdl. Záznam v kronice po dobu okupace až do roku 1946 psal Bedřich Prokop Kokovice č. 28, který se odstěhoval do pohraničí. Doplněk k okupaci: Německou okupací byli zatíženi zemědělci všech svých výrobků povinnou dodávkou, kterou donucovali i domovními prohlídkami. Též se prováděly sbírky na Německý Červený kříž a prádlo šactvo pro vojsko. Z rádia byly odstraněny krátké vlny, ale cizina se poslouchala stále, třebaže bylo vyhrožováno i trestem smrti. Ke konci války prostoru za Klobukami směr Telce byli ukryti partyzáni. Pan Antonín Jánský vybíral od důvěryhodných lidí jídlo a nosil ho jim. V roce 1945 v dubnu procházeli po státní silnici hladoví ruští zajatci, pro které občané 2 dny vařili a pekli. Pan František Svoboda jim to dovezl koňmi do Hořešoviček, kde jim jídlo bylo rozděleno. Pancéřové pěstě byly dovezeny z Hořešoviček v noci ze 7. na 8. květen. Při neopatrném zacházení byl jeden občan lehce zraněn. Dne 8. května v 8 hod. večer vítala většina občanů Rudou armádu na státní silnici. Po menší přestřelce s Němci část občanů noclehovala v Hořešovičkách. Dne 9. května směr od Klobuk projížděla naší obcí tanková obrněná divise slavné Rudé armády, která byla vřele vítána jako osvoboditelka. Jednotlivé oddíly projížděly po několik dní naší obcí. Od 5. května se na polích nepracovalo.

 

Tuto část kroniky zachycují okupaci psal pan Bedřich Prokop

 

1946

·         Dne 26.5. konané volby do ÚNS přinesly změnu místního národního výboru, který se představil v tomto složení:

Předseda: Ant. Jánský

Členové: Rudolf Amft

Frant, Kadlec

Fr. Čížek

Old. Dvořák

Josef Routner

Bl. Ekertová

Routnerová

Josef Ehrlich

·         V tomto roce pořádali místní hasiči I. krokové cvičení na louce u Kovárny, kde byly postaveny všemožné zábavní atrakce. Zima toho roku byla neobyčejně krutá, teploměr stále ukazoval -19 – 20 C mrazu. Napadlo dost sněhu.

 

1947

·         Dne 8. června byla slavnostně odhalena pamětní deska básníku Karlu Tomanovi. Slavnost zahájil o druhé hodině odpolední předseda MNV Jánský. Přivítáním hostí předal slovo zástupci ministerstva školství, který promluvil o významu, práci a životě Karla Tomana. Po odhalení desky byla slavnost předsedou MNV ukončena. Občanstvo odešlo na slavnostní koncert do zahrady, který byl u kovárny.

●         V roce 1947 mrazy trvaly až do jara, když náhlá obleva asi 30 cm sněhu způsobila povodeň. Voda naplnila oba rybníky, tak že přetékaly, škoda nebyla žádná, jelikož zem byla zmrzlá. Rok byl velice suchý, obilí místy ani nevymetlo i vojtěšky uschly, takže dobytek nebylo čím krmit. Obilí sypalo po korci 2 – 5q řepy narostlo 20 – 40q po korci i brambor bylo málo. Obilí stálo 400 Kčs a k tomu státní příplatek na sucho 200 Kčs. Řepa stála 60 Kčs a státní příplatek 20 Kčs za 1q. Dále bylo vyplaceno rolníkem 30 tis. jen do 15 h. zemědělské půdy. Řepa pro veliké sucho se těžko vyorávala, ani orat to nešlo, silo se žito a pšenice až listopadu. Menší přepršky umožnili obilí na podzim vzejít a v prosinci vše doorat. Počet obyvatel se zmenšil od roku 1945, 217 osob na 196 následkem přesídlení do pohraničí.

 

1948

●         Dobrovolný hasičský sbor pořádal třetí ples. Při únorových událostech byl sestaven akční výbor MNV se neměnil, vše prošlo klidem. KSČ pořádal posvícenskou zábavu jiné kulturní a společenské akce se nekonaly. Zima byla mírná, ječmeny se síly již v březnu. Na jaře byl veliký výskyt škůdců na řepy drátovců nosatců (nečitelné) a larvy můry osenné. Řepa byla jimi sežraná tak, že musela být setá až 3 krát. Výnos byl as poloviční proti tomu, jenž byl zachován a dala až 300q po h. přes léto dosti pršelo rok byl dosti úrodný. Při vyorávání řepy bylo velké sucho, řepa se těžko vyorávala obilí špatně scházelo pšenice vyšla až na jaře. Bramboru narostlo dost ovoce bylo průměrně. Z hospodářského dvora Kapituly se stal Státní statek. Místní zemědělci hospodařili dál většinou soukromě. Na podzim bylo rozparcelováno od státního statku as 40 h. půdy a poděleni zemědělci do 5 h. obce Kokovice, Uherce, Hořešovičky. Počet obyvatel se zmenšil ze 196 na 184.

 

1949

●         Zima mírná bez sněhu, práce polní začaly již v březnu, obilí a řepa trochu zamokla, od května do konce listopadu nepršelo vůbec. Nepříznivé počasí se projevilo na úrodě, vojtěšky nenarostly druhé seče (nečitelné). Obilí špatně metalo, a před zráním zaschlo a hlavně pšenice po vojtěškách byla samá zadina. Řepy narostlo asi 50q po korci pro velké sucho nebylo je možno vyorat pár koní měl co dělat. Brambor bylo málo drobné nebylo možné vybrat na jídlo a semena. Na ovocném stromu řádí škůdce zaviječ jablečný, puklice švestková hospodáři málo ovocné stromy stříkají. 28. 2. byla podepsána první výrobní a dodávková smlouva s hospodářským družstvem. Smlouva splněna nebyla pro vysoký kontingent a sucho. Trestní řízení za nesplnění smlouvy bylo zastaveno a vše prominuto. Domácí porážky během několika měsíců všem zemědělcům povoleny. Cena pšenice za 1q 480 Kčs žito q 360 Kč ječmen 400 Kčs brambory 98 Kčs l mléka 4,50 Kčs kg vajec 44,20 Kčs na volném až 10 Kčs za kus za hovězí maso 11 – 19 Kčs za kg živé váhy švestky 1 kg za 4 – 7 Kč jablka 5 – 10 Kčs. Jediný výkup hospodářské družstvo a mlékárna. Hasičský sbor pořádal svůj 4 ples. Jiné zábavy zde nejsou, občané jsou odkázáni na sousední obce. Předseda Antonín Jánský se vzdal předsednictví MNV pro nemoc. Na jeho místo nastoupil Oldřich Dvořák, který byl po krátkém čase vystřídán Jaroslavem Bradáčem t.č. obecním strážníkem a zásobovacím referentem. 1. března Jiří Králíček předal svůj obchod vzájemnosti Slaný. Od 1. září máme autobusové spojení Slaný – Panenský Týnec. Na podzim byl zaveden do obce telefon, díry vykopali občané. Veřejnáhovorna je v hostinci Anny Vokáčové. Počet obyvatel se zvýšil ze 184 na 191.

 

1950

●         Hasičský sbor pořádal svůj obvyklý ples v únoru. Jiné zábavy, ani přednášky se obci nekonají. Občanstvo je pro společenské a kulturní zábavy odkázáno do obce Klobuk. Druhá výrobní a dodávková smlouva podepsaná 28. ledna byly námitky mezi rolnictvem pro vysoký předpis mléka 4 100 l. Zima byla mírná, nechalo se i orat, sít se začalo již 15. března, vše bylo za pěkného počasí zaseto a dobře vše vycházelo. Veliký výskyt nosatce lobečkového a larvy můry osenné. Někteří hospodáři sbírali až kýbl za půl dne pod kouskem trávy neb vojtěšky kam se do rána slezly. Řepě a jiným plodinám neuškodili. Nepršelo v době metání obilí, utrpěly hlavně pšenice seté po vojtěškách. Sena narostlo průměrně. V červenci byl sestavován společný pracovní žňový plán za účasti předsedy ONV Kupky, pro nepochopení občanstva sestaven nebyl. Žně probíhaly uspokojivě třeba, že i pršelo. Obilí posekalo místní družstvo traktorem a vazačem a ještě z (nečitelné) kterým byly zapůjčeny vlastní vázače. 12. května vykoupila státní strojní stanice od rolníků 4 vázače 2 mláticí soupravy a 1 traktor. Dodávku obilí nesplnili 4 rolníci. Brambor bylo dost hlavně, kdo hnojil a měnil semena dodávka splněna. Řepa dobře pohnojena a obdělána dala až 350q po h. řepa se špatně vyorává pro sucho mají rolníci do 10 h. mají řepu ke dni 27. října sklizenou. 27. října napadl první sníh a zapadla řepa. Místní strojní družstvo před deštivým počasím oralo i v noci 30. října padal sníh znovu trvá deštivé počasí sníh roztál na řepě se nechá pokračovat sníh padal ještě jedenkrát, ale hned roztál tak, že práce na řepě mohla být dokončena. Prvnímu listopadu schází zasít 2 h žita 24 h pšenice orba je provedená na 20 %. Do 4. prosince zaseta pšenice a žito na 100 % 5. prosince mráz zastavil všechnu orbu. Mlíko splnilo jen několik rolníků na třetí čtvrtletí ostatní ne pro vysoký předpis. ONV jim vyměřil pokutu průměrně každému deset tisíc Kčs. 7. listopadu byl vykoupen družstevní traktor i s příslušenstvím. Nájemce č. 5 Čeněk Richter se vystěhoval, pozemky jsou bez hospodáře neobdělány. Obec vysadila na obecní stráni 100 třešní za pomoci několika členů výboru. 16. prosince zima mírná bez sněhu mráz 2 – 4 C orat se nenechá orat je (nečitelné). Úroda ovoce je průměrná na švestkách řádí puklice. Jablka byla červivá náchylná hnilobě. 17. 6. Byl sestaven nový MNV za předsedu byl zvolen Jaroslav Bradáč, Zemědělský referent Antonín Jánský, finanční Josef Ehrlich, zásobovací Josef Stehlík, kulturní Jiří Králíček, členové výboru Rudolf Amft, František Čížek, Karel Boula, Václav Vorlíček, Josef Krupka, Anna Routnerová, Bohuna Lepešková, Josef Routner, Václav Lepeška, Jiří Krupka. Na podzim byla v obci obnovena pouliční světla, která byla za okupace Němci sňatá. Obecní rozpočet na rok 1950 vydání 89 190 Kčs příjem 66 860 Kčs. Počet obyvatel ke dni 31. 12. 176 osob. V listopadu byl proveden geologický průzkum půdy.

 

Viděl 18. 6. 1951 (podpis) Josef Liška O.K.C?

 

1951

Popis obce Kokovice.

●         Naše obec je položena v mírném dolíku k jižní straně. Zeměpisná šířka je 50 a délka je 14. Naše obec patří ke kraji Praha l okresu Slaný, Finanční ředitelství Praha, soudní okres Slaný, diecese vikariát Praha, farnost Klobuky. K nejbližšímu městu Zlonice 9 km. Nejbližší obec Úherce 1 km. K jižní straně nalézá se obec Hořešovičky vzdálenost 2 km. Východním směrem nalézá se obec Klobuky vzdálenost 2 km. Na sever obec Telce Skály vzdálenost 1,5 km. Nejbližší železniční stanice Klobuky, které jsou spojeny silnicí. Tato silnice se používá k dopravě řepy do cukrovaru. Také se jí používá k autodopravě uhlí z Mostecké pánve. Též autobus, který projíždí 5 x denně směr Slaný – Panenský Týnec. Silnice k Hořešovičkám má význam pro zemědělské potahy. Stav obou silnic je dosti dobrý. Pošta a telegraf se nalézá v Klobukách, telefon je v místním hostinci. Rádio je skoro v každé rodině. Letecká doprava Praha. Pole jsou v malých i velkých kusech výměra polí 305 ha, lesů 0,56 ha, půdy neplodné 39 arů. Půdy zastavené 397 ha. Obcí protéká potok. Výška nad mořem 240 m. Pole jsou na svahu i v rovině. Louka je mezi soutokem potoků. Pastviny jsou v dosti vysoké stráni neošetřeny, jakost špatná. Názvy polí: U Uherec, Za Kloučkovi Na vinici, Na sádku, Za vinicí, Na hrobech, Pod remízkem, Na bábiným výměnku, Na víně, U Klobuk, Nade mlýnem, Ve volších, Nad kovárnou, Na července, Na sekyře, u Hořešovic, Na honičkách, Na klíně, Na pískách, Ve březí, Na dolíku, na Pacovech, Nad lesíkem, Na pacáku, Na hrádku, V rokli a Za ovčínem. Obecní les se nalézá na stráni jihozápadní směr, menší remíz je jihovýchodním směrem. Obcí protéká potok, který pramení v Panenském Týnci vzdáleném 3 km a vlévá se do menšího rybníka. Druhý rybník je naplňován vodou potokem, který pramení v Žerotínských lesích vzdálenost 4 km. Voda z obou rybníků pod obcí se spojuje v jeden tok a pohání mlýn částečně zelektrizovaný. Přebytečná voda odtéká jalovou strohou směr Klobuky. Na polích se pěstuje cukrovka, pšenice, žito, ječmen, oves, řepka, mák, vojtěška, semenačka, brambory a nyní i zelenina. Z plevelu je rozšířen oset, mlíčník, ohnice, sveřepec neboli ovsíř, koukol, kozí brada, chrpa na vlhčích pozemcích. Hodně je rozšířena vesnovka na polích, mezích a silničních příkopech, její ničení není žádné zkrmování pro dobytek pro jedovatost nebezpečná. V zahradách se pěstují hlavně jablka, švestky, hrušky, třešně a po aleji ořechy. Kol rybníka jsou vysázeny vlašské topoly, podle louky rostou olše a vrby. V obci též akáty, jasany, javory, lípy a kaštany. U mlýna jsou 2 duby několik set let staré. Z keřů převládá pámelník, pustovnice lidově zvaná jericho, šeřík modrý, bez černý, 5 keřů dřišťálu, který je nositelem rzi pšeničné a jiné keře v menším měřítku. V domácích zahrádkách pěstuje se angrešt, rybíz, maliny, jahody i zelenina, též květiny macešky, narcisky, tulipány, pivoňky, jiřiny, astry, slaměnky, chryzantémy a jiné. Domácí dobytek hovězí vepřový, koně, kozy, ovce, husy, krůty, kachny, slepice, králíci a holubi. V polích hlavně zajíci, koroptve a bažanti. Podnebí je suché a dosti drsné, vítr zimní dobou převládá severozápadní, v létě jihovýchodní až severovýchodní. Mrazy jsou v nestejné síle, převládá mírný mráz, krupobití nehrozí. Počet domů je 59. V obci jsou dvě studánky a 2 obecní pumpy. Většinou mají občané studny svoje, voda k pití je bezvadná. Všechny budovy jsou stavěny z kamene a z cihel, jen několik budov přes sto let starých je vyšutrováno z vepřovic. Jejich krytina je z tašek pálených, cementových a leteckých. Číslo 8 má stodolu pokrytou došky. Poslední došky z obytné budovy č. 21 byly sundány v roce 1941. Tato budova zde stojí od r. 1800. Jsou zde budovy až 200 let staré, z části již většinou opravené. Ve středu obce stojí kaplička 75 let a zvonek byl odebrán za okupace. Číslo 8 je rodný dům Karla Tomana, rodným jménem Antonín Bernášek národní umělec a básník. Obyvatel je v obci 178 úbytky se vyrovnají narozením a přistěhováním, což je nepatrné. Na vlastním hospodářství 23 rodin pracuje, 8 rodin je zaměstnáno na Státním statku. Soukromě pracuje s několika korci pole kovář a mlynář. Z obce dojíždí do továren 10 zaměstnanců. Též je zde několik pensistů a důchodců.

●         Od místního rolnictva byly vykoupeny hospodářské stroje S.S.S.? a sice 2 mlátičky 2 traktory 5 samovazačů 1 vůz za traktor vše s příslušenstvím v ceně 500 000 Kčs, které nebyly dosud zaplaceny. Tyto stroje koupili rolníci po roce 1945. Většina rolníků si na tyto stroje vypůjčila a mnozí mají ještě pohledávky v Kampeličce. Tímto činem byli rolníci nespokojeni u několika sociální poměry klesly pod úroveň. Platy v zemědělství jsou podle norem. Pro muže 10,80 pro ženy též, za některé práce i více. Průmyslové dělnictvo je placeno až o 100 % více. Zaměstnanost je dobrá. Slušné bydlení je v celé obci. Asi ve dvou číslech jsou koupelny., osvětlení elektrické všade až na číslo 45 a 46. Péče o mládež je ve škole i v rodině. Nejstarší rod je Svobodů a Bernášků. V obci je komunistická strana založena soudruhem Antonínem Jánským st. Stranu vede Bohumil Tumpach. Členů je 33 stav členů klesá. Ve správě obce jsou zastoupeni 2 nečlenové strany. Pracovní doba je 8 hod. v zemědělství až 14 hodin. V obci je jedna živnost hostinská a Vzájemnost. V obci je 23 rolníků do 10 ha jeden do 17 ha a jeden do 27 ha. Půda se obdělává kravskými a koňskými potahy, jen v menším měřítku traktory. Na S.S.S.? není spolehnutí pro mnoho práce přijede pozdě. V obci jsou teď malé stroje a kravské a koňské potahy. Na pole se vozí saturační kaly k řepě a bramborům se používá hnůj a kompost, z umělých hnojiv nejvíce superfosfát, ledek vápenatý a Ostravský, sůl draselnatá, síran amonný, vápnodusík a Thomasova struska. V obci se chová hovězího 143 kusů z toho 66 krav, vepřového 154 kusů z toho 22 prasnic koní 13 z toho 2 hřební kobyly ovcí 7 a koz 38. Ceny zemědělských výrobků jsou nezměněny jedině stouply ceny chleba 1 kg 8 Kčs. Mouka krupičná 20 Kčs. V obci je 18 úlů včel, výnosy jsou závislé na počasí. Sadařství nepatrné výtěžky, stromy trpí škůdci. Děti chodí do obecní školy a měšťanské do Klobuk. V obci je knihovna, která čítá 400 svazků, čtenářů je 10 výpůjček 17 týdně. Finanční náklad na knihovnu 1200 Kčs ročně. Kostel a farnost Klobuky Náboženství katolické a Československé. Lidé umírají stářím dožívají se až 85 let. Nejbližší lékaři jsou 2 v Panenské Týnici vzdáleni 4 km. V Klobukách je jen ambulatórium jen pro pojištěnce i zubní. Nejbližší nemocnice Slaný. Záchranná stanice Slaný. Čsl. č. kříž Slaný. Pochovává se do Klobuk i Uherec. V obci je hasičský sbor. V obci je nedostatek pracovníků pro K.S.Č. a místní N.V. Mládež zde není a starší občané odkázáni na svá hospodářství nemohou se věnovat na papírovou práci jezdit 2x týdně do Slaného jejich hospodářství by tím trpělo. Mnozí občané reptají proti M.N.V. ale sami v něm pracovat nechtějí. Počátkem roku 1951 bydleli v obci tito občané. č.1 Státní statek správce Karel Vorlíček s manželkou a 2 děti a Josef Mudra s manželkou č. 2 Ovčín prázdný č. 3. Vojtěch Albrecht s manželkou č. 4. František Bernášek s manželkou č. 5. – 6. Jaroslav Routner s manželkou, babičkou a synovcem č. 7. Václav Albrecht s manželkou a dítětem č. 8. František Bernášek s manželkou a 2 děti č. 9. František Svoboda s manželkou a 2 děti č. 10. Jaroslav Bradáč s manželkou č. 11. Rudolf Amft s manželkou a rodiče č. 12. a 58. Ervín Husák s manželkou č. 13. Antonín Kolman s manželkou č. 14. Josef Ehrlich s manželkou a 3 děti č. 15. Antonín Janda s manželkou č. 16. Anna Vokáčová s dcerou č. 17. František Routner s manželkou a vnučka č. 19. Josef Stehlík s manželkou a syn č. 21. Václav Vorlíček s manželkou č. 22. Jiří Králíček s manželkou 2 děti a babička č. 23. Hynek Hadrika s manželkou č. 24. Josef Krupka s manželkou a 3 děti č. 25. Josef Jelen s manželkou dítě a rodiče č. 26. Josef Škutchan s manželkou 2 děti a babička č. 27. Josef Mildorf s manželkou a dvě děti č. 28. Václav Lepeška s manželkou a švagr č. 29. František Šrámek s manželkou a dcera č. 30. Václav Rubeš č. 31. Jan Frýdl s manželkou č. 32. Oldřich Dvořák s manželkou č. 33. Františka Blechová č. 34. Hána s manželkou č. 35. Prázdné obecní 36. Marie Balounová č. 37. Václav Škorpa s manželkou a syn 38. Josef Routner s manželkou a syn, č. 39 Josef Šocr s manželkou a dítě č. 40 Václav Routner s manželkou 3 děti a matka 43. František Macek s manželkou č. 44. Antonín Uhlík s manželkou a 2 děti č. 45. a 46. deputátní byty Kraz a Gráz němci č. 47. Josef Dragoun s manželkou č. 48. Antonín Richter s manželkou č. 49. František Štekrt s manželkou 2 děti č. 50 Václav Husák s manželkou a 4 děti č. 51. František Krupka s manželkou č. 52 Antonín Jánský s manželkou dcera a matka č. 53. Václav Dlouhý s manželkou č. 54. Anna Vítková dítě a Varta? č. 55. Bohumil Tumpach a 3 děti č. 56 Karel Krupka s manželkou dcera a matka č. 57 František Čížek s manželkou syn a matka č. 59. Karel Boula s manželkou a 2 děti.

●         Nový rok 1951 projevil se mírnou oblevou, sníh se ztrácí, denní teplota se pohybuje kolem 6 C v noci je na 0 C. Vítr jihozápadní. Kolem 10. ledna se již zase orá. 5. ledna se podepisovala třetí výrobní a dodávková smlouva. Pro nesrovnalosti a vysoký kontingent v mléce, obilí a dobytku nebyla většinou zemědělci podepsána. Dne 8. ledna se v podpisování pokračovala bezvýsledně. Dne 9. ledna jelo 11 občanů do Slaného smlouvu podepsat a až na čtyři podepsána. Dne 7. února bylo v naší obci zavedeno inseminační oplození dobytka hovězího. Rolník, který ošetřoval obecního býka pro nedostatek krmiva vypověděl smlouvu za ošetření měl 10 000 Kč ročně. Celý únor bylo mírné počasí a stále se orá a již 15. února byl první prolet včel v obci je nedostatek slámy. Na poukaz od O.N.V. přivezli si rolníci koňmi ze Šlapánic 150q slámy ze stohu volně foukaného. Větší osev řepy a nestejnoměrné dešťové srážky zavinily menší sklizeň obilí. Koncem února a začátkem března se počasí pokazilo, že teploměr klesl 10 pod 0 C, místy mírně pršelo i sněžilo. Kolem 10. března se počasí počalo lepšit a 15. března se již smykovalo. 12. března přivezl cukrovar řepní semeno přímo do obce. Jarní práce byly špatným počasím o týden zdrženy. 27. března doorávala S.S.S. poslední 3 ha. 28. března se počalo smykovat a síti ječmeny. Setí dokončeno bylo 7. dubna. Na pšenici se místy vyskytla bezunka ječná 10. dubna se začala sít řepa a brambory sázet. Zemědělci se složili a postavili si dřevěnou boudu na sběr mléka u kapličky. Pole po nájemci Čeňku Richterovi obdělává Státní statek. 20. dubna se začaly zelenat ječmeny. Několik rolníků muselo znovu sít pšenici. Občané vysázeli na obecní stráni stromky borovice 5 000 kusů na výměru 50 arů, stromky byly vysázeny zdarma. Po velkém suchu, které trvalo déle než měsíc 27. IV. napršelo s bouřkou a ještě pršelo po několik dní. Déšť všem plodinám prospěl a vše krásně vzešlo. Jarní polní práce se ukončily a již 15. května se začala okopávat řepa. Chladný květen zdržel odkvět stromů, které ještě 20. kvetou. Začíná se sekat vojtěška na zelené krmení. Též byla podepsána výkupní smlouva na obilí. Řepka kvete a škůdci a škůdci hrozí v menším měřítku. Řepa se začala jednotit 25. května 26. května se začala sekat vojtěška na sušení. 15. Června bylo ještě jednotit 18 ha cukrovky všechna byla vyjednocena. Žita jsou již vykvetlá. Brzy seté pšenice a ječmeny metají brambory řádkují a jsou většinou okopány. Suché vojtěšky jsou svezeny. Řepa po druhé byla okopána do 10. července. Všechno obilí i okopaniny, které byly včas obdělané jsou pěkné. Po třech týdnech sucha přišla bouřka s vydatným deštěm, který všemu prospěl. Suší se druhé vojtěšky. Žně začaly 18. července sekáním žita. Sekání obilí zdržovalo deštivé počasí. Obilí sekala vázačem S.S.S. také si sekali zemědělci sami vázačem s koňmi. Obilí utrpělo pořezáním a hodně ho vypadalo na poli. Sekání skončilo 15. srpna. Drobní zemědělci mají po žních poslední obilí dovezeno 25. srpna. S.S.S. provádí výmlat nejdříve u zemědělců, kteří nemají stodoly. 13. září bylo vymláceno všechno obilí ze stodol, ale po staru. O.N.V. nepřidělil provázek na vázání slámy, ten je jenom pro J.Z.D. a Státní statky. V naší obci se objevila mandelinka bramborová v dosti velkém měřítku. Brambory se práškují Kastrolem. Podmítku provedla S.S.S. Hořešovice každému kdo o to požádal i kdo neměl smlouvu. Je zde velké sucho vojtěška schne řepa a brambory, které se začínají dobývat. Úroda brambor je o třetinu menší než loni zvláště u zimních. Brambory i krmná řepa dobyty do konce září 1. října se začala dobývat cukrovka, těžko se vyorává pro velké sucho, které trvá déle než 6 neděl. Řepu odváží koňské a kravské potahy. Orat se potahy nenechá a sít jedině kde byla dobře provedena podmítka. Od 1. října provádí zde orbu S.S.S. Beřovice pobočka Vraný, která se svými čtyřmi traktory 45 HP orá zemědělcům na požádání. Za příznivého počasí byla sklizena cukrovka do 1. listopadu. Františku Svobodovi a Františku Bernáškovi pomohli cukrovku vyjednotit i sklidit místní drobní zemědělci po skončení svých prací. Svoboda i Bernášek hospodaří jen se svojí manželkou a proto to nestačí. Stálou pracovní sílu si nesmí vzít pod pokutou, a proto i sklizeň je menší. Mírné dešťové přeháňky umožnily zemědělcům zasít obilí do 20. listopadu, které již místy vzchází. Příznivé počasí umožnilo zemědělcům provést zbývající orbu koňskými a kravskými potahy. Jen několik ha bylo dooráno traktorem. V obci Klobukách byla na podzim byla provedena technická úprava půdy. Tímto činem bylo osm našich zemědělců poškozeno neb měli pozemky na Klobuckém katastru. Půda jim byla přidělena výměnou na hranicích našeho katastru. Zemědělci tím spokojeni nebyli, jelikož dostali pozemky v horší jakosti. Při kolovém? honu v prosinci bylo zastřeleno 120 zajíců. V obci není J.Z.D. Zemědělci z obavy, že nemohou již tak pracovat nechtějí J.Z.D. že by utrpěla jejich životní soběstačnost. Hasičský ples pořádán 13. ledna, účast malá. 9. února přednesl odborný učitel Ladislav Dufek z Klobuk nový školský zákoník, škola vesnici a vesnice škole, za účasti 15 osob v hostinci. 14. února se konala v hostinci přednáška o Ruských ženách za účasti 4 osob. Nový knihovník zvolen M.N.V. 16. ledna 1951 Václav Vorlíček, zemědělec. 3. listopadu vyšla z naší obce pozdravná štafeta k výročí 34. Národnímu svátku S.S.S.R. Městské divadlo ve Slaném sváží autobusem občany z obcí na divadelní představení. Z naší obce jezdí 19 občanů. Jezdí se jednou za 3 neděle. Platí se od 20 do 45 Kč autobus 15 Kč. 26. května auto klub Slaný pořádal motocyklové závody. Závodníci projížděli i naší obec. Obec koupila domek č. 35 od Františka Mrázka na hasičskou zbrojnici, který počala 8. května bourat. 9. Listopadu byla zvolena soudružka Anna Routnerová předsedou M.N.V. Obecní rozpočet. Vydání činí 79 900 Kč. Příjem 64 200 Kč. Vydání na knihovnu činí 1 200 Kč. Dne 4 dubna zemřela Anna Krupková ve stáří 83 let. Sňatek uzavřely Zdeňka Husáková a František Váňa z Klobuk, bytem Kokovice č. 58. Božena Škutchanové a Mitoso. Ležák Řevničov bytem Kokovice 26. Dobroslava Lukšíková a Jiří Taranta Votruby bytem Votruby. Ladislav Husák a Marta Grossová Kokovice bydlí v čísle 9.

Kontrola kroniky dne 29. 1. 1953

Podpis nečitelný

Dvořák Oldřich

 

1952

●         Nový rok začíná mírným počasí, spíše deštivými a sněhovými přeháňkami. Občas menší mráz, jest velké sucho. Začátkem února začalo mírně mrznout a padat sníh, který je z polí hodně sfoukaný. Též byly propracovány nové výrobní smlouvy, které nebyly zemědělci pochopeny pro vysoký předpis, který je větší až o 25 % než loni. V obci se připravuje pozemek na výsadbu chmele o výměře 2,20 ha u mlýna na pozemku Františka Bernáška, Frant. Svobody a Marie Sobotkové. Chmel se o obci jipěstoval před 70. léty. Na Pacáku a podbřeží a nedařilo se mu. 3. a 4. března stoupla na 14 stupňů. Včely měli první prolet, začalo se vláčet a smykovat. 5. již mrzlo a sněžilo. Jest sucho, chybí spodní vláha zvlášť po řepách. 6. – 10. mírně mrzlo 11. se ve smykování a vláčení pokračovalo 18. a 19. se sily již ječmeny. 21. se polní práce přerušila, začalo pršet sníh padat a mrznout až do konce měsíce. 7. dubna se v setí pokračovalo. 15. dubna se začala síti řepa a sázet brambory 28. dubna se zaškolkoval chmel 10 000 kusů 9. května má soukromý sektor všechnu polní práci hotovou. 14. května sázel Č.S.S.S. brambory a Komunál sil ječmen. Řepa se okopává, jednotí. Několik korců řepy se sílo znovu, sežrali je drátovci. Ječmen ožírá bezunka ječná. Deštivé počasí zdržuje řepní práci. Brambory vychází a 20. května zmrzly. Zmrzla zelenina, květy na stromech hlavně po údolí. V obci se vyskytla slintavka. Dne 10. června sili na Komunále ječmen a hořčici, ječmen nenarostl. Řepa jest vyjednocená brambory se oorávají žita kvetou a ječmeny metají. Dne 22. května jest obilí odkvetlé jest velké sucho, chladno jen nepatrné přeháňky. Seno se vozí. Na některých pozemcích byla nalezena mandelinka bramborová. Školní mládež i dospělí ji sbírají a brambory se práškují. Na kontingent se odevzdalo 45 q sena. Následkem slintavky uhynuly 2 telata 2 kozy 2 prasata a několik kusů dobytka onemocnělo, které se musilo dát na jatky. Občané obdělávají řepu na Komunále za stejnou výměru vojtěšky a za chrást. Práce na řepě jest hotová. Žně začaly 14. července sekáním ječmene. Seká se žito i pšenice jest velké sucho občas přijdou bouřky s nepatrnými přeháňkami. Žně byly ukončeny 8. srpna. Sekání provedla S.T.S. Vraný. Bylo ihned započato s mlácením, které má být ukončeno 25. srpna jinak by bylo zemědělcům sraženo 10 % na ceně obilí. Tři zemědělci mlátili v noci při elektrickém osvětlení, takže mlácení bylo ukončeno v určenou dobu. Obilí málo sype ječmen 15 q pšenice 18 q po ha. Obilí se hned od mlátičky odváželo do družstva. Mnozí zemědělci odevzdali semena i samozásobitelské dávky. Krmné dávky nezbyly pro dobytek, a Semena, že prý budou zapůjčena. Splněno stejně na 100 % nebylo. Podmítku prováděla S.T.S. Vraný. Vyskytlo se hodně myší. Dne 16. září poškodil mráz některé kultury. Brambory se již dobývají a sklizeny byly 5. října až na S.S.S který dobýval poslední brambory 2. prosince pod 2 centimetrovou přikrývkou sněhu 4 stupně C. Cukrovka se začala dobývat 5. října a ukončena 15. listopadu. Její výnos byl 50 q po korci. Začátkem října někteří zemědělci zaseli již žito a pšenici. Okresní národní výbor nechce zapůjčovat semena zemědělcům, kteří nemají co sít, jedině pod podmínkou že zde založí J.Z.D. Semena byla zapůjčena až 23. listopadu hned se zaselo až na Fr. Bernáška, který neměl čím zaplatit 1 q pšenice k setí 553 K. Od zemědělců vykoupena byla za 400 K, ječmen za 275 K, žito 325 K, brambory za 100 a cukrovka za 58 K. S.T.S. provedla orbu jen na 70 % zbytek zorali zemědělci potahy, mnozí až na jaře. Velké sucho, které trvalo, až do října projevilo se nedostatkem krmiva a dobytek hynul podvýživou. Pí Bernášková žádá M.N.V. aby převzal hospodářství podle § 55. Jelikož její manžel nastupuje trest na 2 měsíce 15. prosince za nedodané zemědělské výrobky. V hospodářství, které má 12.42 ha není nic zoráno ani zaseto koňmi nemá kdo jezdit. Na jatka byly odvezeny 2 telata 3 prasata, aby neuhynuly z podvýživy. Hos. Tech. ÚP(?) Hořešovičky bylo zabráno 20 ha půdy. 10 ha bylo vyměněno a zbytek bez náhrady. Hovězímu dobytku nechala slintavka následky zeslábla jim srdce, špatně se jim dýchá za horka a dojivost se snížila až o 50 %. Hasičský ples se konal 3. ledna. Újezdní osvětová beseda v Klobukách a kulturní komise M.N.V. v Kokovicích konaly přednášku 2. dubna „Ze světa draků a velkých změnách, které se udály od vzniku naší země ve vývoji jejího rostlinstva a tvorstva“. Na přednášce se světelnými obrazy promluvil učitel střední školy Jan Hozina a Miškovský. Za účasti 35 osob též byl předveden film Elektřina v lékařství. Dne 3. května byla přednáška se světelnými obrazy „Člověk přetváří přírodu“. Za účasti 24 osob promluvil učitel Miškovský. Dne 1. listopadu byla vyslána štafeta Kokovice zdraví S.S.S.R. Dne 15. února vzdala se Anna Routnerová předsedy M.N.V. pro mnoho práce. Na její místo nastoupil Oldřich Dvořák člen K. strany Č. 27. března se konala schůze všeho občanstva za účasti 20 osob. Ref. soudruh M. Mika z okresu. O nařízení vlády a ústředního výboru strany. Dne 30. promluvil předseda M.N.V. k 1. máji za účasti 18 osob. Dne 6. června měla prodejna Slaný v místním hostinci prodej zboží. Dne 4. prosince vypukl požár v č. 4 pí Růženy Bernáškové, oheň byl včas zpozorován a uhašen, shořela postel stůl. Dne 13. prosince sňatek uzavřeli Oldřich Krupka a Božena Koubková. Dne 15. února narodil se Martě a Ladislavu Husákovi syn. Dne 1. července narodila se manželům Váňovým dcera. Dne 15. ledna zemřel Fr. Bernášek ve věku 73 let. 12. března zemřela Anežka Routnerová ve stáří 67 let. 2. června zemřela Jelenová 65 let. 29. srpna zemřel Josef Mudra 60 let.

 

 

1953

 

·         V první polovině ledna byla zima mírná. Sněhu bylo málo. Častá obleva způsobovala velké náledí. Mrazy byly mírné jen ojediněle klesl teploměr na 10 pod nulou. Dne 28. ledna způsobil silný západní vítr oblevu, že půda rozmrzla. Již 5. února začalo mírně sněžit a mrznout stejnoměrně počasí se udrželo do 20. února. Po tomto dni se začalo orat koňmi i kravami. Dne 7. února přijeli zástupci cukrovaru a plnomocník na výkupní smlouvu na cukrovku. Výroba je 280 q z ha. zástupci prohlásili kdo nepodepíše smlouvu, že ji pojede podepsat do Slaného a že zaplatí 500 Kč pokuty. Zemědělci namítali, že nemají zoráno aby S.T.S. byla donucena orat se kterou máji smlouvu, kterou ještě nesplnila. Po delším nuceni přítomní podepsali. Začátkem března se začaly síti pšenice. Noční mrazíky trvají cely březen a přes to je ječmen do 1. dubna zasetý. Jarní obili schází, ale špatně jest zapotřebí déšť. O.N.V uvolnil zemědělcům osivo. Pšenici a ječmen 1 740 K za q. Oves za 1 240. Hrách 2 340 K za q. bez protidodávky. Letos jsou dodavky větší o 90 kg než stanoví norma. K 20. dubnu je všechna cukrovka zaseta a již i schází, též i brambory jsou zasazeny. 21. dubna poškodil mraz letni ovoce, které pomrzlo. 28. dubna se začala okopávat cukrovka. F. Bernášek nemá zaseto říká, že nemá peníze na semena. U zemědělců je nedostatek jadrného krmiva a dobytek hyne. Uhynuly 2 koně 20 kusů hovězího 21 prasat a 2 ovce. Začátkem května bylo suché a chladne počasí. 8. května se ochladilo až k bodu mrazu a 9. května padal sníh, který zůstal na kvetoucích stromech, ale ničemu neublížil. Chladné a suché počasí trvá až do konce května 15. května se začala jednotit řepa a byla ukončena 22. června. Koncem května se začala sekat vojtěška na sušeni. Sušení a odvoz zdržely deště. Bouřky a deště jsou denně, voda stoji v řádkách, seno hnije v kopkách i na zemi jen na stožárech a boudách je zdravo. Obilí místy polehlo. Na bramborech se objevila mandelinka. Brouky sbírá jednou týdne střední škola Klobuky. Žně začaly 12. července sekáním žita a ječmene. Jen malé množství sekala S.T.S. vazačem ostatní posekali zemědělci sekačkami a ručně. Soukromému sektoru se sekat nesmi. Žně byly skončeny 10. srpna vymláceno 31. srpna. Obili se odváželo hned od mlátičky. Kontingenty všichni zemědělci nesplnili. Několika zemědělcům nezbylo obilí pro dobytek, který nemůžou chovat. Obili se musilo odevzdat. Na začátku žni dosti pršelo a od 1. srpna už ani nekáplo. Začátkem září byla už řepa již sucha. Orba je znemožněna suchem. Brambory se začaly dobývat 15. září a skončeny 28. Kdo neměl staře semeno, měl brambor dost. Pro velké sucho se nemůže orat ani sít a S.T.S. orat nejede. Dne 27. září se začala dobývat cukrovka. Pro velké sucho se těžko vyorala. 2. října trochu namoklo, takže se nechá lépe vyorat a i sít. Občas jsou noční mrazíky, ale do 25. října je řepa sklizena a i odvezena. Řepa v dobrých pozemcích kde byla včas vyjednocena dala výnos 80 až 100 q po korci. Letos se urodilo hodně ovoce hlavně hrušek, jablek, sliv a švestek, které byly ještě v listopadu na stromech ani se všechny nesklidily. Cena byla 50 h za kg. Začátkem listopadu bylo již několik silnějších mrazů je všechno zaseto a orá se potahy. S.T.S. orat nejede jenom ze známosti nebo za slušnou diškreci. Začátkem října převzal S.S. usedlost č. 9 Františka Svobody ve výměře 25 ha. mírné počasí s nočními mrazíky mlhou i náledím trvá až do konce roku. Hasičský ples se konal dne 9. ledna za účasti 50 osob. V stav manželsky vstoupil Valtr Grauz Marie Grazova. V květnu se narodila manželům Boulovým dcera a manželům Jelenovým také dcera. 12. září se narodil Marii Grauzove syn. Dne 11. listopadu bylo 6 mužů u vojenské přehlídky z nich byli uznáni 4 schopni staří přes 40 let. Práce strany není žádná, i když se svolá schůze 3 – 4 lidé, a referent vůbec se nedostaví. V říjnu promítnul soudruh Tumpach zvukový film v místním hostinci.. O J.Z.D. není  žádný  zájem. Zemědělci říkají, že by v J.Z.D. zemřeli  hlady, jelikož jsou starší a nemůžou pracovat každý den zvláště v zimě. Mladý pracovní sily zde žádný nejsou. Všichni odešli do města, do továren kde je lehčí práce. 1. června byla provedena měnová reforma, která postihla malý zemědělce a důchodce. Tím byly také sníženy ceny zemědělských produktů, tak že od zemědělců se vykupovalo vepřové za 1 kg 6 K. hovězí za 4,20 K. telata za 2 - 4 K. Vejce 1 kg 8,80 K. Mléko 1 l 1 K až 1,30 K. Sádlo z domácích porážek 1 kg 1 K. avšak v drobném prodeji ceny až o 500 % vyšší. Dne 5. března zemřel generalissimus J. V. Stalin Velký bojovník za světový mír. Smuteční tryznu uctili naši občané hromadným poslechem v hostinci přenosem z Václavského 9. března o 9 ranní. Vod pronesl soudruh Tumpach za účasti 55 osob. Dne 14. března zemřel soudruh Klement Gottwald president republiky Československé. Smuteční tryznu uctili naši občane společným poslechem z Václavského náměstí 19. března o 17 hod. v místním hostinci. Smuteční Vod přečetl soudruh Bradáč za účasti 70 osob. Dne 11. září zemřel Antonín Jánský 43 let člen K.S.Č. člen M.N.V. a zemědělsky referent. K výročí Sovětské revoluce vyšla z naši obce 1. listopadu pozdravná štafeta již provedla školní mládež.

 

1954

·         Leden vyvinul se proměnlivým počasím, mrzne. Prší i sníh padá, ale málo. Jest velké sucho orá se, ale špatně. 23. ledna začalo mrznout bez sněhu. Teploměr klesl v noci na 19 stupňů ve dne na 14. 2. února mrazy polevily. Dne 2. února byly odeslaný výrobní smlouvy, jsou dosti vysoké. Po 1 ha vyrobit 34 q pšenice, 22 žita 25,5 ječmene 23 ovsa 7,5 maku, 227 cukrovky a 146 q brambor. Byla podána žádost o slevu. S.T.S. orat nepřijela. Mrazy trvaly do 26. února, pak byla obleva. Sníženi výrobní smlouvy bylo zamítnuto. Neobdělaná půda 65 ha byla rozdělena mezi drobný zemědělce. Diskuse se zúčastnil soudruh Koukoliček. Pí Kolmanova dva k dispozici pole M.N.V. o výměře 5,11 ha. V poli se pracuje, je velké sucho hroudy jsou tvrdé jako na zimu. Bylo zaseto 15 ha jarní pšenice. 12. března napadlo 5 cm sněhu, který volně taje, práce byla zastavena. 17. a 18. března byla silná mlha. V poli se smykuje, ježkuje, vláčí i seje. K 24. březnu máji zemědělci až na nepatrné množství zaseto. Do konce března nepatrné dešťově přeháňky. 1. dubna zaselo několik zemědělců cukrovku. 3. a 4. je deštivě počasí. Pšenice jest vymrzla a několik zemědělců ji musilo sít znovu. jarní pšenice se již zelenají. Zemědělci dosud nedostali umělá hnojiva. Pozemky Sobotkové a Kolmanové nejsou dosud obdělány. Čsss. (?) převzal pozemky od J.Z.D. Hořešovičky 30 ha, na kterých orá pasový traktor D54 s 5 radličním pluhem. Pásovy traktor s gembryčem(?) drti hroudy. Kolový traktor seje a pracuje se celou noc. Č.S.S.S.(?) mají sít ještě hodně ječmene a ovsa. Smlouva na cukrovku podepsaná má se vyrobit 227 po ha. Psi se povinně očkovali proti vzteklině. Smlouva S.T.S. na žňově práce a orbu udělaná. Výměry o dodávkách byly zemědělcům doručeny. Zemědělci od 5 – 10 ha mají tyto předpisy po 1 ha 431 kg pšenice, 103 kg žita, 378 ječmene, 5 kg hrachu a ostatní zrniny 33 kg. 5,25 kg maku 131 kg brambor mimo technických plodin. Masa vepřového 51 kg hovězí 61. vejce 227, seno 15 kg mléka 445 litrů. Kdo v roce 1953 nesplnil dodavky dodá to v příštích 5 letech. Zemědělci pod 5 ha mají dodavky o něco nižší nad 10 ha o něco vyšší. Chladné a deštivé počasí přerušilo práce na poli. Cukrovky bylo zaseto již 20 ha ke dni 18.4. Č.S.S.S. zasely 9 ha cukrovky na 120 ha půdy. Na ovčině chová 23 hříbat, 45 krav,263 vepřového dobytka 3 páry tažných koni a 1 par volů. 15. května klesl teploměr pod bod mrazu, cukrovka se okopává. Cukrovka se jednotí 1. červnu. Č.S.S.S. 3 ha zemědělci 10 ha brambory vycházejí. Cukrovka byla vyjednocena do 20. Června druhá okopávka na 90% do konce června soukromý sektor odvezl vojtěšku na 98% Č.S.S.S. na 80%. Vojtěšky narostlo jen 40% proti loni. Obilí pro velké sucho jest řídké a krátké. 1. července začalo trochu pršet 2. července velká bouřka vydatná bouřka déšť 6-7-8 a 11. července. Seno sklizeno řepa okopaná. Někomu ječmen polehl pšenice je řídká. Mak místy mšice sežrala. Zemědělci mají nedostatek slámy. Žně začaly 18. července. Sloužilo počasí takže drobní zemědělci včas sklidili i vymlátili. Ve žních byly jen nepatrné přeháňky. Obilí málo sypalo 6-8 q po ha. Dodávky byly splněny různě 20% až 70%. Bernášek Netrefa nic. Obec splnila celkově na 40%. Strniskové směsky bylo zaseto 7 ha. Podmítka je provedena na 90% k 9. září. Koncem srpna a začátkem září. Prší s bouřkami. Č.S.S.S. mají sklidit 20 ha ovsa 4 ha ječmena. Řepka nebyla zaseta, neb pro to nejsou podminky a jsou zemědělci ošizeni o jiné plodiny. Zimní vikev je zaseta v menším měřítku. O výkupu zemědělských plodin jedná se zemědělci O.N.V. několikrát týdně bezvýsledně. Deštivé počasí trvalo až do konce záři. Brambory i za deštivého počasí se včas sklidily. Začátkem října se začala dobývat cukrovka, která za přiznivého počasí se sklidila do 3. listopadu. Žito bylo zaseto do 10. řijna a pšenice se dosívala ještě v listopadu. Orbu provedla S.T.S. a ještě ji neukončila. Od 21. listopadu se počasi počalo kazit a silně mrznout, ale 25. pršelo a utvořilo se silné náledi. Žádné brambory neodevzdal Bernášek a Mildorf. Tři zemědělci odevzdali jich jen polovic. Cukrovku nesplnili Bernášek, Mildorf a Krupka Karel. Ostatni zemědělci předali. Pozemky pí Kolmanové a pí Sobotkové převzal Č.S.S.S. Obec ma 5 ha půdy neobdělané a nikdo ji nechce byla přidělena těm zemědělcům, kteří na ni hospodařili jako nucený nájem. Zoráno maji všichni až na Bernáška. Zemědělcům byly dány nové dodávkové smlouvy. Dodávka obilí je snížena o 25% proti loni a živočišná výroba jest stejná. Zemědělci, kteří splnili cukrovku a dali náhradní plněni dostali 20% slevu na obilí a byla jim odepsána loňská i letošní nedodávka. Orat se nechalo až do nového roku. Obec postavila novou pumpu. M.N.V. měl v lednu dvě schůze o návrzích o národních výborech. První schůze se účastnil R. Zika a Švarc předseda O.N.V. kteří promluvili o N.V. a novém zákoně. 17. března sestavil komisi předseda Ksč za pomoci M.N.V. Schůze Ksč se konaly tři za účasti delegáta z okresu který promluvil o volebním zakoně a o volbách. Schůze se konala 24. března za účasti 15 osob. Někteři občané odmítli funkci člena volební komise. V obci není dosud postavena kandidátni listina do M.N.V. Zemědělci i dělníci odmítají kandidovat. Členové O.N.V. rozmlouvali s občany, chodili od čísla k číslu hovořili s nimi 1 až 2 h, ale bezvýsledně. Ke 20. dubnu byla postavena kandidátní listina do M.N.V. Občané měli obavy, že když nepůjdou na schůze, že budou pokutováni, neb jinak trestáni. Přesvědčování se účastnilo šest členů O.N.V. Ani dosavadní předseda nechce kandidovat, že si půjde raději hrát s vnučkou. Někteří na to nestačí, někdo nevidi, jiný je tam moc dlouho a jiný se zas schoval na půdu. Dne 14. května pořádal M.N.V. předvolební estrádu v místním hostinci. Účinkovali členové družby ze Slaného za účasti 60 osob. Naše obec se připravuje na volby do Národniho shromážděni. Schůze se konal y jen dvě za účasti 7 a 9 osob. Do M.N.V. byli zvoleni tito členové: předseda V.Vorlíček, náměstek V.Škorpa, tajemnice A.Vítková, finanční Jar.Bradáč, B.Tumpach, zemědělská J.Škutchan, K. Šramková, kulturní V.Lepeška, B.Lepešková. Radu žen nebylo možno sestavit nikdo do ní nechce.  23. Listopadu rada žen sestavena ze 7 členek Lepešková předsedkyně. Anně a Josefu Routnerovi se narodila dcera 30.4. po 22 letem trvani manželstvi. Libuši a Josefu Šocrovi se narodila 11.5. dcera. Dne 8. února zemřel Antonin Kolman ve věku 68 let. Dne 15. února nastoupil trest na 6 neděl František Svoboda za nedodané hospodářské produkty, které nestačil vyrobit. Obec postavila novou pumpu. Dne 30. ledna se pořádal hasičský ples, účast malá.

 

1955

·         Leden se představil mírnými mrazíky nepatrným sněžením, ale silným náledím. Začátek února silná obleva a deštivo. 10. února padnul sníh po 20. začalo mrznout až na 18 stupňů. 4. března se mrazy zmírnily až na 8 – 10 stupňů a tak se to pohybovalo až do 21. března, pak napadlo asi 20 cm sněhu, který zůstal ležet. Mlhy obleva mrazíky střídaly se až do konce měsíce. Začátkem dubna převládalo deštivé počasí. Sít se začalo jen na suchých polích 3. dubna. Dešťové přeháňky zdržovaly poli práce tak, že kol 10. bylo zaseto 1,50 ha pšenice 3 ha ječmene 50 arů ovsa 50 ar maku a 50 hrachu. Silné deště a ochlazeni i sníh zdržely práci do 17. dubna. Potom se na poli pokračovalo s prací tak, že 24.4. byl zaset ječmen, oves a 24 ha cukrovky. Silný vítr, déšť, sníh a noční mrazy minus 3 až 4 stupně trvaly až do 27. dubna. Počasí se zlepšilo, že 1. května byla bouřka a všechny polní práce jarní se dodělávají i u Č.S.S.S. Zemědělci, kteří předali mléko za každých 100 l mají nárok na 75 kg otrub za cenu 60 K za q a dostanou k ceně mléka 1,20 K příplatek na každý 1 litr. František Bernášek nabídl své pozemky Č.S.S.S. podle § 55. 28. dubna Č.S.S.S. pozemky převzal na 3 léta bez náhrady nájemného s podmínkou, že tam budou pracovat. Jarní ječmeny vzcházejí za velmi studeného počasí s nočními mrazy až 2 stupně chladné počasí trvalo až do 22. května. Menši přeháňky prospěly bramborám, které vzcházejí. 27. května vydatný déšť, chladné počasí. Cukrovka byla od 30. 5. Do 10.6. vyjednocena. Potom se začaly sekat vojtěšky na sušení, které u soukromého sektoru byly do konce června sklizeny. Č.S.S.S. první traviny nechaly 4 fůry shnít. Druhé 10 ha a třetí 20 ha vůbec nesekaly a co bylo posekáno shnilo na poli na řadách. U cukrovky byla provedena 2. okopávka do 7. července. Vydatné deště způsobily polehnuti obilí hlavně ječmene. Žně začaly 28. července sekáním žita, seká se též druha vojtěška. Silné deště začátkem srpna zdržely žňové práce, že se sklizeno do 10. září. Výmlat obili byl také ukončen u soukromých zemědělců do 10. září. Obilí bylo pěkné i slámy bylo hodně. Všichni zemědělci dodavku obili splnili. Č.S.S.S. mají ke dni 5.9. svážet 12 ha pšenice a 22 ha ovsa 1 ha ovsa sekat během měsíce září obilí svezli do stohů při nedostatku pracovních sil množství vymlátili od 10 – 20 prosince 11 ha hrachu vymlátil jim kombajn z kopek. S.T.S. posekala menši množství obili, něco podmítky též střední i hlubokou orbu provedla hlavně těm, kteří dali velkou diškreci. Brambory byly v čas sklizeny seje se žito jest velké sucho, pšenice byla zaseta všechna do 20. listopadu. Od 1. října se dobývala cukrovka ukončena byla 1. listopadu. Č.S.S.S. dovezl řípu 12. listopadu. Švestky letos zrály až začátkem října. Obili se mele volně. Řípu nesplnili 4 zemědělci ostatní přidali. Maso mléko,vejce nesplnili 3. zemědělci Příznivě počasí trvalo až do 20. listopadu soukromý měli zoráno hodně zorala traktorová stanice. Příznivé počasí trvalo až do Nového roku. Jeden den bylo náledí, že byla ohrožena veškerá doprava. Hasičský sbor nepracuje, schází předseda a jednatel. Stříkačka byla v opravě  jeden rok. Rada žen uspořádala 22.1. maskový ples a 20.2. maškarní merendu. Obě zábavy se vydařily a čistý vynos byl věnován na zakoupeni rozhlasu. Besedu se zemědělci pořádal M.N.V. za účasti 14 osob. Promluvil řiditel cukrovaru okresní plnomocník, vedoucí mlékárny a vedoucí Družstva z Klobuk Formánek. 8. března byl promítán Ruský vojenský film. Výzvu proti atomové válce podepsali všichni občané. 25. září byly zde provedeny doplňovací volby do Národního shromáždění. Ze 120 hlasů bylo 110 platných 8 neplatných a 2 v urně chyběly. 15. května byly radou žen pořádány máje. 21.11. se posvícenská zábava nevydařila pro malou účast. Boženě a Václavu Škorpovi se narodil 10. Února syn. Boženě a Oldřichu Krupkovi se narodil 21. února syn. 14. března zemřela Jaruška Routnerová ve věku 19 let. Svoji upřímností získala si u každého lásku a vážnost. Na poslední cestě doprovodilo ji přes 200 svazáků a zaměstnanců Kotony, kde byla uznána nejlepší pracovnicí. Dále ji doprovodilo 60 párů mládenců s drůžičkami, male drůžičky, spolužaci a hasiči. Zvlaštní vůz vezl věnce a kytice. Ač byl pracovní den doprovodili ji místni občané i z okolních obci. 30. srpna zemřel Jan Frýdl ve věku 69, let starosta hasičskeho sboru. Věře a Josefu Jelenovi se narodil syn 29. července.

Viděl 6. 12. 55 podpis nečitelný okr. inspektor kultury

 

1956

·         Místní národní výbor marně se snaží pronajmout obecní pozemky, takže nakonec jsou dány do nuceného nájmu zemědělcům zdarma. Okresní sklad hnojiv dovezl zemědělcům 40 q vápnodusiku. Ještě 23. května je poslední mrazík. 15. května se začalo s okopávaním cukrovky a 23. května se začalo jednotit. Začíná teplé počasí. 6. června je první bouřka, s mírným ale vydatným deštěm. Deštivé počasí trvá až do 10. června. Přesto ale podařilo se do konce června sklidit sena a okopat podruhé cukrovku. Obili je pěkné, protože dosti často prší, ale 15. července, po noční bouři polehlo a nastává chladné a deštivé počasí. Stav na polích je neuspokojivý, protože pšenice je napadena červcem a řepa makovou mšici, takže na některých místech je úplně zničena. Žně začaly 1. srpna a již 11. srpna měli dva zemědělci vše posekáno. Obili bylo posekáno jednak jednotlivými zemědělci, jednak Statní traktorovou stanici , takže i za deštivého počasí bylo vše sklizeno a do 13. září vše vymláceno a předepsané výměry zemědělci splněny. Cukrovka se dobývá za suchého počasí, do 26. října je sklizena. Listopad se vyznačoval deštivým počasím, takže polní práce, orání a setí je značně ztíženo a kolem 20. listopadu, kdy překvapily 15 C mrazy, orání úplně zastaveno. Začátkem prosince, kdy nemrzne se dokončovalo orání a místy se ještě selo. 24. prosince padá první sníh na namrzlou půdu, takže ještě po vánocích se mohlo dokončit zorání posledních 5 ha půdy. M.N.V. konal během ledna dvě porady. Předseda s tajemnicí jeli každý měsíc na schůzi ONV do Slaného. Občané projevuji o veřejné schůze M.N.V. malý zájem a málo je navštěvuji. Neprojevuji ani zájem o hospodářsko technickou úpravu půdy, ustanovení J.Z.D. odmítají. Družstevní školu práce v Klobukách nenavštěvuji. Kulturní práce v obci je neutěšená. Z místní lidové knihovny, která má přes 500 svazků, vypůjčuje si knihy pouze asi 6 osob. Jednou týdne půjčuji se knihy mládeži. Zájem je o cestopisné knihy. 26. května byla konána veřejná schůze M.N.V. za účasti 20 osob, při které přednesl člen přednášku o cestě po Brazílii, která se setkala s velkým zájmem přítomných. Úspěch měl i Mezinárodní den děti, konaný za účasti patronátního závodu Obchodní komory z Prahy. V místním hostinci přednesly děti básně, nacvičené ve škole, byl promítnut film členy OK z Prahy a na volném prostranství, zv. „Pacák“, předvedeny sportovní výkony děti o ceny. Dětem rozdány mlsky. 20. června Obchodní komora z Prahy promítla znovu film, kterého se zúčastnilo 40 osob. 22. července pořádala Rada žen dětskou besídku za účasti asi 35 děti. Dospělí občané se dostavili jen v nepatrném počtu, ani členově výboru, kteří tuto akci odhlasovali, ji ignorovali. 17. října konala KSČ výborovou schůzi a M.N.V. radu za účasti náměstka okresu, člena KSČ a zástupce patronátního závodu Obchodní komory v Praze. Na programu bylo založeni J.Z.D., školeni členů, informace o nove úpravě nemocenského a důchodového pojištěni. Národní pojištěni platí všichni zemědělci. Rada M.N.V. doporučuje ONV, aby zemědělcům Netrefovi, J. Mildorfovi a V. Routnerovi byly prominuty předepsané dodávky na rok 1953-54, pro zahynuti dobytka, ale okresní trestní komise určila, aby V. Routner do 30. června 1956 odevzdal 500 l mléka a 75 kg hovězího masa, Mildorf zaplatí 600 korun a Netrefa 1 000 Kč. Do druhé pětiletky si soukromí zemědělci  žádné závazky nenadělali, ale předepsaný kontingent plní. Částečnou výměnu pozemků ČSS provedli zemědělci J. Netrefa, J. Mildorf, F. Čížek, K. Boula, J. Krupka, F. Šrámek. 20. ledna se konala výroční schůze hasičského sboru, na které byl zvolen nový výbor. S občany byly uzavřeny závazky na odpracováni určitých hodin na postaveni hasičské zbrojnice. 27. října vyšla od kokovické kapličky pozdravná štafeta. 14. listopadu se konala lékařská přednáška Dr. Faltýna, chirurga slánské nemocnice. Byla vyslechnuta s velkým zájmem. 19. prosince konal MNV veřejnou schůzi, která se setkala s naprostou neúčastí občanů i členů MNV. 21. prosince se koná proto mimořádná schůze MNV za účasti 6 členů a 2 občanů. Jednalo se o práci MNV za poslední tři roky a o pracovním plánu na příští tři roky, tj. dokončeni hasičské zbrojnice, dokončeni místního rozhlasu, dlažba ulice k Jednotě, kanalizace v okolí budovy MNV, vysazeni třešní na obecni stráni. Ani další schůze MNV neudělala kokovickým čest (konaná koncem listopadu), na kterou se dostavil okresní tajemník s. Tauš, naprostou neúčastí a nepřipravenosti. Zásluhou s. Václava Vorlíčka, předsedy MNV, s. Vítkové, tajemnice MNV, s. Bradáče, pokladníka a několika dalších členů, dostal MNV od ONV putovní vlajku za rok 1956, třikrát se umístil na prvním místě ( v počtu obyvatel obci do 200) na okrese. ONV zakoupil MNV televisor za 3 600 Kč. O zdravotní péči obyvatelů se stara zdravotní středisko v Klobukách. Počet obyvatel se zvětšil pouze o jednoho, narozením syna manželům Ležákovým. Dne 30. března zemřela Marie Kadlecová ve stáří 87 let.

 

1957

·         Zemědělci orají, seji. STS orat nejede a zemědělci do JZD vstoupit nechtějí. Svá hospodářství nabízejí ČSS. Zemědělec Krupka nabízí své hospodářství o výměře 6,5 ha, protože nemůže pro nemoc pracovat, s. Husákova nabízí 6,5 ha, protože je sama a nemocná, J. Mildorf nemůže splnit dodávky z výměry 9,64 ha. Pro menši stav v revíru byl, menší odstřel zajíců a bažantů. Odstřel koroptvi vůbec nebyl. Z kožešinových zvířat se chytají ondatry. 3. ledna se konala výroční schůze KSČ, za účasti 9 členů. 21. ledna uspořádal MNV besedu se zemědělci za účasti 15 osob. Stížnosti a přání zemědělců byly prodebatovány se zástupci mlékárny a hospodářského družstva z Klobuk. 14. února se konala členská schůze KSČ. Na programu byly volby do M.N.V. a založení J.Z.D. Přítomen byl předseda okresu s. Kastner a předseda JZD Jemníky. Schůze KSČ se konají pravidelně a jsou proti loňskému roku plně navštěvovány. Obec za svoji práci, za měsíc leden, dostala putovní vlajku, protože je na prvním místě na okrese. 27. únor zaznamenal do dějin naši obce prvním pozorováním obrazů nového televizoru místního národního výboru. Během roku přibylo v obci dalších pět televizorů. 8. března se konala další schůze KSČ. Na programu bylo ustavení MNV. 19. května se konaly volby do M.N.V. Předsedou byl zvolen s. Tumpach, zemědělským referentem s. Václav Vorlíček. Ostatní funkce členů zůstaly nezměněny. Na předvolební schůzi, která se konala 12. dubna promluvil důstojník čsl. armády a s. Drdová. 9. března uspořádala Rada žen ples, který se vydařil. Během roku získala další tři členky. Další prací Rady žen bylo nacvičeni české besedy, kterou mládež zatančila na slavnosti „Staročeské máje“ dne 12. května. Slavnost se vydařila. 23. června uspořádal ONV spolu se ČSS a za účasti chovatelů koni z celého Slánská přehlídku koni, která byla provázena přednáškou o chovu koni a promítnutím poučného a zábavného filmu. 4. srpna byl uspořádán správou letiště letecký den za velké účasti obyvatelů. Během roku se pracovalo na hasičské zbrojnici a 9. srpna byla pokryta taškami. Vazbu zhotovil t.č. předseda MNV s. B. Tumpach a s. Bradáč, Šrámek, Vorlíček, Albrecht, Štekrt, Ležák, Mildorf, Vítek, Uhlíková, Janská, Jiří a Josef Stehlik. Mrazy znemožnily dokončeni stavby zbrojnice v letošním roce. Požární sbor dostal od okresu starší třítunové auto. Založení JZD se ani v letošním roce neuskutečnilo, přestože zástupci okresu, kteří se dostavili do obce (s. Kastner, Holubová, Musil, Routner) silně přesvědčovali zemědělce o výhodách JZD. 14. března byl místní občan Jan Netrefa, odsouzen k 10 měsícům žaláře, 3 000 Kč pokuty za pobuřování a poškození státu a zemědělců a zrušení hospodařsko technické úpravy půdy. Za trest ještě nesmi tři roky semílat a šrotovat. 13. listopadu 1957 uctila cela obec památku zemřelého Antonína Zápotockého, druhého dělnického prezidenta naši republiky, smuteční tryznou. 7. února zemřela po dlouhé nemoci Růžena Vorlíčková ve stáří 50 let. Se zesnulou se rozloučila celá obec. Rakev s ostatky zesnulé byla převezena do rodného Kublova a uložena v rodinném hrobě. 11. února zemřel Václav Husák ve stáři 71 let. Byl pochován do rodinné hrobky v Úhercich, za účasti celé obce. 24. února zemřel František Macek, star 82 let. Byl zpopelněn. 18. srpna zemřel Ervín Husák, stáří 56 let. Pohřbu se zúčastnili všichni občané až na jednoho.

 

1958

  • V lednu 1958 vrátili zemědělci MNV předpis na státní nákup, protože přesahoval 60 – 70 %. ONV jej ale vrátil zemědělcům s připomínkou, že v roce 1957 tyto dodávky byly splněny, takže je možno je splnit i v roce 1958. 17. ledna dělali myslivci odchyt živých zajíců. Bylo jich 25 kusů. Prvního února převzal Státní statek od zemědělců pozemky,dobytek i krmivo a to od K. Krupky, A. Husákové aj. Mildorfa. Loni převzal též pozemky od J. Netrefy. Jmenovaní budou pracovat na Státním statku. 26. února dostal MNV mlátící soupravu. Několik zemědělců ji přivezlo traktorem. Ač je příznivé počasí na orání nemají všichni zemědělci zoráno. ONV zakázal Státní traktorové stanici sekat a orat, jedině kdyby bylo založeno JZD, tak by přijeli. Zemědělci, až na tři, se rozhodli založit JZD, ale ONV nemá již zájem a navrhuje, aby zemědělci aby zemědělci přestoupili di JZD do Klobuk nebo do Státního statku Kokovice. Zemědělci by chtěli převzít Státní statek, ale okres s tím nesouhlasí, protože je zde specielní chov koní. Proto zemědělci hospodaří dál soukromě. Půdu nabídli státnímu statku tito zemědělci: Václav Vorlíček 5,11 ha, Antonín Uhlík 7,55 ha, Antonín Králíček 68 arů a Josef Ehrlich 6,30 ha. Pozemky byly převzaty 4. listopadu, až na pozemky Václava Vorlíčka, který si vymiňuje z toho stavební parcelu se stodolou a zahradou. Zemědělský odbor na to nechce přistoupit, protože to prý Státní statek potřebuje. Za pozemky neplatí nic. Dobytek, krmivo, sadba a lepší hospodářské stroje se musí odevzdat, zemědělci to dostanou zaplaceno za běžnou cenu a mohou si vybrat ze spořitelny každý rok jen tři tisíce. 30. listopadu byl kolový hon na zajíce. Bylo jich zastřeleno 200 a 25 bažantů. Když by zemědělec nemohl dodat některý z předepsaných produktů, musí jej zaplatit za nadkont. cenu. KSČ konala výroční členskou schůzi. Hlavní body přednesl s. Tumpach, za okres přišel s. Moravec. Schůze KSČ i MNV jsou slabě navštěvovány. Konají se pravidelně a navštěvovány jen členy. 1. ledna pořádala Rada žen v hostinci dětskou besídku. 18. května pořádala slavnost staročeské máje. Další její prací byla 22. června dětská besídka, pořádala zájezdy na Karlštejn, do Prahy na cirkusové představení a ještě několik jiných výletů. Spolu s požárníky pořádala posvícenskou zábavu. Účast byla malá. 1. listopadu vyslána pozdravná štafeta k 41. výročí SSSR, kterou nesla školní mládež. Knihovnu dal do pořádku s. Tumpach a Bradáč. V knihovně je asi 500 svazků zábavné a poučné literatury. Občané si knihy málo vypůjčují. Rada žen koná členské schůze málo a nepravidelně. Její činnost o kulturní povznesení obce je malá. Také požárníci se málo scházejí a vykazují slabou činnost. Myslivci se sejdou jen o hon a zemědělcům dluží honební již dva roky. 8. února konal se sňatek Ely Štekrtové z Kokovic se Zdeňkem Kučerou z Telec Skal. 19. dubna Hany Rubešové z Mšeckých Žehrovic s Josefem Čížkem z Kokovic. 26. dubna Marie Škuthanová sz Kokovic s Jaroslavem Beránkem z Hořešoviček. 24. června tragicky skonal při srážce na motocyklu člen MNV a KSČ Václav Albrecht. Bylo mu 46 let. Byl zpopelněn. 8. července zemřel František Routner ve stáří 74 let. Byl pohřben do rodinného hrobu v Klobukách. Hasičská zbrojnice byla přede změnami omítnuta. Práce si najali tito občané: s. Tumpach, s. J. Routner, s. Al. Dvořák a s. Čermák. 10. prosince byla vybetonována její podlaha za pomoci občanů. Státní statek v tomto roce neobdělal zahradu Karla Krupky o výměře 40 arů a zahradu Františka Svobody o výměře 71 arů. Oba dva musili koupit brambory, kterých je nedostatek. Oba pracují na Státním statku, zasázet si tam však nic nesměli, aby se neobohatili. Z vyšších míst se říká, že nesmí ani ar půdy zústat neobdělán, ale Státnímu statku na tom nezáleželo. Po roce 1957 se ve Státním statku začaly chovat koně. Po několika letech jich zde bylo více než 100. Zásluhu na to měl vedoucí pan Karel Vlček.

 

1959

·         Začátkem měsíce mírně mrzne a sněží. Od 7. sníh s deštěm a mlha do 17. mráz až 10 stupnů do 24. mírná obleva. Noční mrazíky do konce měsíce. V únoru noční mrazíky do 21. února, od 22. sněhové přeháňky. Od 1. března až do 7. mlha. Severovýchodní vítr obden jasno. Zemědělci začínají přípravu k setí. Do 27. je obilí zaseto a též něco cukrovky. Pěkné počasí trvá malé noční mrazíky přes den až 20 stupňů tepla. 10. dubna mírný déšť a chladno. Řepa raně zasetá už řádkuje. Některé pšenice se musely přisévat. 19. a 20. padal sníh s deštěm. 21. mráz do konce měsíce chladno a deštivo. S.S. sely 6 ha cukrovky znovu. Na začátku května pěkné letní počasí. Rané ovoce odkvetlo a místy pomrzlo. S.S. má ze 30 ha 8 ha vyjednoceno soukromý sektor 75 %.Od 16. do 21. denně prší a bouřky. Řepa je vyjednocena a začíná se sekat seno. Do 20. června je řepa okopaná a seno sklizeno. Jest velké sucho. Brambory jsou napadeny mandelinkou bramborovou a řepa mšicí makovou. 26. a 27. sice přišly bouřky, ale bez deště. Žně začaly 11. července. Týden deštivého počasí zdrželo sklizeň, ale vláha přesto není. 12.8. už bylo sklizeno a vymláceno, u soukromého sektoru a týden dřív 15/8 byl vydatný déšť který velice prospěl řepě i bramborům které trpěly velkým suchem. Dodávku zemědělci plnějí. 1. srpna zemědělci všichni předali své pozemky Státním statkům. Jeden do J.Z.D. Klobuky. Nesmějí si nechat ani 10 ar na brambory. Do státního statku museli, neb vysoký kontingent a velká zemědělská daň a bez hospodářských strojů se nedalo hospodařit. Též umělé hnojiva nebyly. Všechny práce při předávání pozemků řídil za okres s. Mžourek a za státní statky s. Čermák. Jest velké sucho řepa ani brambory nenarostly. Brambory asi 60 q po ha. Řepy státní statek 96 q po ha a soukromý sektor 180 q. Obilí je zaseto, až 10. listopadu trochu namoklo tak že obilí se zazelenalo. Částečně je ničí vrány a mráz. Trochu se poměňuje v bláto. Orba která byla pro sucho velmi stížená tak že se naše? Musely každé tři hodiny měnit, byla přesto včas skončena. Oba rybníky byly vyloveny. Velký nebyl napuštěn budou opraveny hráze a zřízeno nové koupaliště. 10. ledna pořádali požárníci ples který byl hodně navštíven. Druhý den byla uspořádána radou žen dětská besídka za účastí dětí a spokojenosti všech. 21. ledna pořádal MNV přednášku o chovu koní na které promluvil Dr. Soukup. Byl vysílán film za účasti 30 osob. Výroční schůze členská KSČ se konala 27. ledna za účasti 12 členů a zástupce okresu. Funkce členů zústaly nezměněny. 8. února byla požárníkům předána MNV nová hasičská zbrojnice a 10 nových stejnokrojů. 20. února konala se přednáška o chovu vepřového bravu na které promluvil Dr. Šádek. 8. března vyslala rada žen děti, aby daly všem starým ženám kytičky. 23. ledna konala se přednáška o dědických poplatcích na které promluvul Dr. Jeřábek a Dr. Peřina ze Státního notářství. 2. května pořádali požárníci a Rada žen staročeské máje. Pro vydatný déšť se máje nepovedly a budou se opakovat 24. května.Mládenci z Klobuk odnesli jednu máj, jelikož nedodrželi staročeský ráz musí máj zase vrátit. 24. května se jelo s hudbou za velké účasti do Klobuk pro máj. Za pěkného počasí tančila mládež na návsi besedy českou a moravskou. Školení obrany obyvatelstva se konalo 12. května za účasti 42 osob. Bude se konati po šest týdnů. Již se konalo čtyřikrát a naposled s filmem. Letos k 13. lednu bylo v obci 13 televizorů. 1. ledna se narodil manželům Richeckým syn. 2. února se narodil syn manželům Tumpachovým. Manželům Husákovým 7. června dcera. Ve svazek manželský vstoupili Eva Jánská a Václav Henzl. Schůze K.S.Č. Jsou konány pravidelně, ale málo navštěvovány. Též požárníci a rada žen se schází nepravidelně. M.N.V. Se schází pravidelně jen za účasti členů a koná své povinnosti. Obec postavila novou autobusovou čekárnu

 

1960

·         7. března na veřejné schůzi byla sloučena obec Kokovice s obci Klobuky. V organizaci KSČ je 15 členů a po zvolení nového výboru je práce členů ještě slabá. Bylo by třeba získat mladé lidi do strany. To se však nezdařilo. Na schůzi chodí členové nepravidelně. 12. června se konaly volby do NV Klobuky. V naší obci byli navrženi tito kandidáti: od č. 1-20 s. Tumpach, od č.21-40 Vítkova, č. 41-59 Jelen. Při volbě řekla Vítková, že patři do obvodu 16 a Tumpach 17. Dříve se o číslech a obvodech nemluvilo až při volbách. Veřejná schůze voličů nebyla a vše se tajilo až do voleb. Čísla na volebních papírech byla dodatečně napsána. Volby byly zastaveny. Po rozhovorech volební komise ze Slaného bylo ve volbách pokračováno za dohledu volební komise. Volební komise ani občané, nebyli postupem okresní komise spokojeni. Voleb se zúčastnilo se 125 osob. Do poslanecké sněmovny bylo odevzdáno 117 platných hlasovacích lístků a 8 neplatných. Do krajského NV 118 a 7 neplatných. Do ONV 110 platných A 15 neplatných. Do MNV obvod 16-17 110 platných a 22 neplatných. Do obvodu 17-34 110 platných a 7 neplatných, do obvodu 18-35 110 platných a 8 neplatných. Za Vítkovou se budou konat volby znovu. Volby se konaly 18. června, zvolen byl všemi odevzdanými hlasy s. Vorlíček. Tumpach, za zemědělskou komisi s. Vorlíček, v Osadním výboru s. Jelen, za kulturní složku s. Jelenová, finanční Šrámková a v bezpečnostní hlídce s. Lukšík, Amft, Boula a Mildorf. NV je v Klobukách a místní poslanci tam dochází. 4. února byl zde založen ČSČK do kterého se přihlásilo 32 členů. Předsedou je s. Škorpová. Schůze KSČ se konají pravidelně. Práce požárníků je slabá. Požárníci měli přede žněmi cvičeni na přezkoušeni stříkaček. Vše bylo v pořádku. Byl postaven stožár na hadice za pomoci jeřábu ze Švermových závodů ze Slaného. Čekárna byla dokončena upraven okolo park a vysazeny květiny, které ošetřují ženy. V listopadu má stavět autobus u nové čekárny. To se však uskutečnilo až 29. března. Od listopadu je uzavřen hostinec. Po malé úpravě otevřen od 1. 1. 1961. Předsednictvo Jednoty pořádalo 27. Února filmové představeni „Morálka paní Dulské“ za účasti 40 osob. 19. 3. pořádalStatní statek chovatelskou přehlídku koní. Po přednášce, kterou přednesli vedoucí KNV bylo zakončeno krátkým filmem za účasti asi 50 osob. Jednota pořádala 4. dubna film „Estráda Netopýr“ za účasti 30. osob. Rada žen pořádala 15. května staročeské máje. Návštěva byla slabá.

 

1961

·         Při (pozemkové) úpravě byly některým zaměstnancům rozděleny zahrady po 10 arech, lide však jsou nespokojeni. Obecní straň byla dána do užívaní Státnímu statku. Občané jsou nespokojení. Kdo by měl vice, než 10 arů pozemků nebude mu půjčen potah a nedostane naturální obilí, které činí 500 kg za rok. Zrušeno bylo číslo popisné 7. KSČ pořádala výroční členskou schůzi za účasti 10 členů. Výbor zůstal nezměněn. Schůze se konají pravidelně, ale účast je malá. V červnu byla přemístěna prodejna Jednoty do nově zřízené prodejny v č. 5. Při volbě lidového soudce byl zvolen s. Vorlíček. ROH a Rada žen pořádaly dětskou besídku. Účinkovaly místní děti a pionýři devítiletky z Klobuk. Program se líbil. 25. února pořádali Požárníci ples. Byl dosti navštíven. Rada žen pořádala posvícenskou taneční zábavu za malé účasti. Kulturní práce je velice slabá. Na 1. máje byla mládež na koních. Bylo jich 11, asi 20 osob a několik děti. V obci je 20 televizorů a 60 rozhlasových přijímačů. Manželům Novákovým se narodil 26. července syn. 24. dubna ve svazek manželský vstoupiliMiluše Uhlíková a Ševic ze Žerotína. 16. prosince Miluše Ehrlichová a Miloslav Smolka. 11. května zemřel Josef Krupka 67 let.

 

1962

·         Zřizuje se nové hřiště na louce. 10. února byl pořádán ples, ale byl málo navštíven, protože hodně občanů onemocnělo chřipkou. 17. ledna ČSČK konal výroční členskou schůzi za účasti 21 členů. Přihlásily se tři ženy jako dárci krve. Výroční schůzepožárníků navštívilo 15 členů, na výborovou nepřišel nikdo. Oslav 1. máje se zúčastnilo se málo občanů. Dne 2. února zemřel Josef Jelen místní kovář ve stáří 77 let. Byl pochován do rodinného hrobu v Klobukách. V květnu byl do kroniky učiněnpozdravný zápis sovětských turistů z města Ufa. Dne 10. června zemřel Josef Novák traktorista ve stáří 56 let. Pohřeb žehem v Motole za účasti všech zaměstnanců. Dne 7. července na vojně tragickou smrti Josef Mildorf v nejlepším věku 21 let. Pohřeb žehem byl za účasti asi 50 občanů v Motole. Dne 16. října zemřela Růžena Kadlecová ve stáří 66 let. Pochována do rodinného hrobu v Klobukách. Dne 2. Srpna zemřel František Kadlec ve stáří 71 let. Pochován do rodinného hrobu v Klobukách. Dne 1. srpna se narodila manželům Smolkovým dcera. Do pohostinství nastoupila K. Šrámková po pani Čermákové, která se odstěhovala z obce. Také z prodejny Jednota se prodavačka V. Krupková odstěhovala z obce. Na její místo nastoupila V. Jelenová. V prosinci uzavřeli sňatek Jiří Stehlík a Kutinová z Kutrovic.

 

1963

·         Spolek myslivecké jednoty konal v lednu ples. V březnu pořádali ples Požárníci, účast byla slušná. Na 1. máje jelo 10 občanů a 6 děti. Schůze KSČ se konají pravidelně, ale jsou málo navštěvovány. Také Požárníci konají schůze pravidelně. ČSČK schůze nekoná. Na akci Z se udělaly obrubníky podle silnice, chodník u čekárny a položily se kanalizační roury. Každý pracoval před svým domem. Odpadových rour je málo, vozí se desky na chodníky. 3. ledna po dlouhé nemoci zemřela Anna Králíčková ve stáří 70. let. Pohřeb žehem. 6. června zemřel náhle Josef Dragoun ve stáří 63 let. Pochován za velké účasti občanů na hřbitov do Klobuk. Dne 9. března se manželům Stehlíkovým narodila dcera. 26. června uzavřeli sňatek Radmila Bakalářová a František Mildorf. Domek s popisným číslem 24 koupili Smržovi a číslo 18 Hrdličkovi. Dne 6. 11. Zemřela Julie Vajdlová ve stáří 54 let, byla zpopelněna. V říjnu se manželům Čížkovým narodil syn.

 

1964

·         Na jaře byl založen zahrádkářský spolek. Žádost o příděl pozemku na zahrádky nebyla zatím vyřízena. 18. února zemřel náhle Václav Routner ve věku 53 let a byl pochován do rodinné hrobky v Klobukách. 29. března zemřela Marie Kozárová ve věku 74 let. Pohřeb žehem. 14. června zemřela Marie Hadriková ve stáří 80. let. Pohřeb žehem. 30. prosince zemřela Františka Blechová ve stáří 81 let. Pohřeb žehem. Manželům Novákovým se narodila 4. července dcera. Manželům Stehlíkovým se narodila dcera 14. července, a manželům Smržovým 16. listopadu také dcera. 14. června se konaly volby do všech stupňů. Kandidáti byli zvoleni na 100 %. Ve volební místnosti stáli čestnou stráž pionýři. Nejmladší volič M. Vlček byl při vstupu do volební místnosti přivítán kytici růži. Nejstarší občan Fr. Amft 88 let, byl navštíven ve svém bytě volební komisi s doprovodem pionýrů. Kanalizační roury a dlaždice byly položeny. V listopadu bylo vysazeno 150 růži. Za naši obec byli do MNV zvoleni tito občané: Rudolf Amft, Josef Jelen, Zdeněk Smrž a Václav Vorlíček.

 

1965

·         Požárníci pořádali 9. ledna ples, který byl slušně navštíven. 17. února bylo školení zaměstnanců statku o bezpečnosti v práci a protipožární. V květnu od statku po 10 arech na zahrádku občané: Stehlík, Jelen, Husák, Boula a Jánská. 5. 10. Se manželům Mildorfovým narodila dcera. 21. 3. zemřela Anna Vorlíčková ve stáří 80 roků, pohřeb žehem. 21. 3. zemřel František Amft ve stáří 88 roků, pohřeb žehem. 4. května zemřela Anna Albrechtová ve stáří 82 roků, pohřeb žehem. 14. srpna zemřel Jaroslav Bradáč, obecni strážník v důchodě 71 roků. Pochován do rodinného hrobu Klobuky. 27. září zemřel Antonín Janda 61 roků, pochován do rodinného hrobu Klobuky. 8. října zemřel Karel Krupka 67 roků, pochován do rodinného hrobu Klobuky. Po sloučení KSČ Kokovice, Kobylníky a Klobuky je schůzová činnost slabá, jen se platí příspěvky. Činnost požárníků je dobrá. Zahrádkáři objednávají členům stromky a různě sazenice. MNV zřídil pro mládež hřiště a koupaliště. Hřiště se nepoužívá, asi proto, že je zde mládeže málo. Přesto, že je ji málo stačila zničit koupaliště. Nebylo pěkné koupání, bahnité dno zarostlé trávou nemohlo se mládeži líbit. Lépe jim vyhovovala bouda, kterou měli na hrázi, kde si mohli zahrát karty a zakouřit. Autobusová čekárna má stále rozbitá okna, též rozhlas a žárovky jsou často rozbité. Rodičové to přehlížejí. V prosinci opravily Statni statky hráz a stavidlo u malého rybníka. Rybník se vyvážet nebude. Potok na Pacáku opraven není. Voda teče do polí a též za mlýnem je to také takové.

 

1965

·         V polovině ledna konal ČSČK lékařskou přednášku za účasti 20 osob, na které promluvila Dr. Dagmar Křivková. 29. 1. konali požárníci ples za velké účasti místních i okolních občanů. Hasičský sbor si přivezl z opravy hasičskou stříkačku, ale je neschopná práce. To bylo 15. 4. a už za týden jim poslali jinou. 25. 5. členové MNV za pomoci některých občanů opravili obecni rozhlas. V obci je 27 televizorů a 72 rozhlasových přijímačů. Číslo popisné 33 se bourá jako demolice. 3. března se narodila  manželům Čížkovým dcera. Manželům Poživilovým se narodil syn. 21. března zemřel Hynek Hadrika 88 r. pohřeb žehem. 13. září zemřela Marie Jánská 82 r. pohřeb do Klobuk. 28.11. Zemřel Rudolf Filip 76 r. pohřeb do Telců.

 

1967

·         Naše obec má 50 čísel a 140 obyvatel. V zemědělství je zaměstnáno 42 občanů, 25 v průmyslu, 36 důchodců, zbytek jsou ženy v domácnosti a děti. Občané vlastní 30 televizních přijímačů, 47 rozhlasových přijímačů, 5 automobilů a 18 motocyklů. 14.1. konal se sňatek Aleny Krupkové z Kokovic s Cimrmanem z Kobylník. Dne 14. Ledna konal se ples požárníků za hojně účasti místních a okolních občanů. Požárníci konají schůze pravidelně každý měsíc. Jednota pořádala zájezd na Kožovu? horu 16. července pro členy zdarma. Též zájezd do Prahy na družstevní den. Státni statek pořádal zájezd do Mariánských Lázní, Karlových Varů a Františkových Lázní 22. 7. Pro členy zdarma. Též do Prahy 23.9 do divadla za poplatek 20 Kč. Dne 1. srpna zemřela Božena Krupková ve staří 69 let, pohřeb na hřbitov do Klobuk. 9.9. Václav Kupa z Kokovic a Hana Kopecká z Kvilic.4.10. František Svoboda z Kokovic a Pletichová ze Žerotína. Dne 11.11 se manželům Cimermannovým narodila dcera. Dne 18.11. pořádali požárníci posvícenskou zábavu. MNV nechal vyčistit a opravit studně. 3.12. Božena Krupková z Kokovic a Josef Filip též z Kokovic. Zahrádkářský spolek konal 10.12 členskou výroční schůzi a byl volen novy výbor za účasti profesora Pavlíka z Kladna.

 

1968

·         Od 20.9. do 15.10. byl v naši obci postaven transformátor což si občane chválili. Sňatek uzavřeli Ludmila Šocrová z Kokovic a Jaroslav Šantora z Pálče. Dne 20. března odstoupil prezident Antonín Novotný. Dne 30. března byl zvolen nový prezident generál Ludvik Svoboda. Dne 21. srpna obsadili Rusové a spojenci naši republiku. Naši obci projelo několik gazíků, jinak se zde nic nepřihodilo. Byly vyvěšeny vlajky na půl žerdě na znamení okupace přáteli. Též černý prapor, protože byl velký smutek. Posloucháme rozhlas a řídíme se naši vládou. Na rok 1968 nikdy nezapomeneme. 6. února zemřel Josef Červ ve stáří 72 let, pohřeb do Klobuk na hřbitov do rodinného hrobu. 30.7 zemřel Bedřich Hrdlička ve stáří 64 let pohřeb žehem. 21. října zemřela Marie Červová ve stáří 75 let pohřeb na hřbitov do Klobuk.

 Výpis pro obecni kroniku z různých paměti vypsal Josef Papež.

 

1969

 

·         JZD Uherce znečišťuji malý rybník. Byla jim určena pokuta 25 000,-, tím se to však nenapravilo. Požárníci pořádali 18. 1. ples, který se ku spokojenosti požárníků vydařil. 2.3 se manželům Mildorfovým narodila dcera. 5. 5. se manželům  Stehlíkovým narodila dcera. 14.7 se manželům Smržovým narodila dcera. Manželům Henzlovým se 14.8 narodil syn. Do rodinného domu se nastěhoval syn Františka Svobody s manželkou a dcerkou. 15.9 ve svazek manželský vstoupili Marie Vlčková a Šíska. 25.10. - 22.11 jsme dali po obci 11 nových světel. Archivářka ze Slaného odvezla zbytek archivního papíru. Od 1.12 půjčuje knihy V. Vorlíček, zatím chodí si půjčovat 9 čtenářů.

 

1970

 

·         9. června klidno a dusno, bouře kolem dokola se stáčí na naši obec. Kolem 14 hodiny udeřil blesk do stodoly A. Husákově č. 12, která rázem byla v plamenech a shořela do základů. Místní stříkačka nebyla dána do provozu, neb chyběl někdo, kdo by tomu rozuměl. Brzy zde byli požárníci z Klobuk i z okolních vesnic i ze Slaného i z Kladna. Oheň byl uhašen a obytná budova zachráněna. Při bouřce pršelo.

 

1971

·         Státní statky zrušily Dragounovi zahradu, bylo tam 280 stromů. 30. ledna konal se ples požárníků ku spokojenosti všech občanů. Revoluční odborové hnutí uspořádalo pro své členy zájezd na krasobruslení do Prahy. V obci se jiné zábavy nekonají. Na schůze KSČ chodí několik členů do Klobuk a do Kobylník. V obci konají schůzi požárníci každý měsíc a dohlížecí výbor jednali členskou schůzi. Požárníci odvezli železný šrot do sběrny. 15. října se konala volební schůze za malé účasti občanů. 5. listopadu se konala volební schůze, kde byli seznámeni kandidáti a členové volební komise, účast 21 občanů. Při té příležitosti byl členům národního výboru udělen děkovný list. Členové: Václav Vorlíček, Zdeněk Smrž, Josef Jelen a Rudolf Amft. Manželé Grešlovi postavili sloup na amplion. Potrhané dráty na rozhlase a veřejném osvětleni opravili pracovnici komunálu. 26. - 27. listopadu se konaly volby. Skončily v 10 hodin na 100 %. V pohostinství byla výměna vedoucí za pani Dlouhou nastoupila Jindra Stehlíkova. V pohostinství prodává pani Venuše Krupkova. 1. října uzavřeli sňatek Jaroslava Mikulová a František Štekrt. 23. února zemřel Václav Lepeška stár 67 roku, pohřeb žehem. 10. května zemřela po delší nemoci Anna Husákova, staří 62 roků. Pohřeb do rodinného hrobu v Klobukách. Někdy počátkem 70. let bylo rovněž v prostoru malého rybníka vybudováno osvětlení pro hokejová utkáni místních i přespolních. Ve velkém rybníku běžně žily škeble rybniční i raci. Plavily se tam i koně, což zvláště pamatuje pan Mildorf. V 70. Letech byl v takzvané akci „Z“ zrekonstruován hostinec s prodejnou, postavena autobusová čekárna, opravena kaplička, vystavěna opěrná zeď u čekárny a mezi domem paní Šocrové a Škutchanové.

 

1972

·         Svaz požární ochrany konal 7. ledna výroční členskou schůzi za účasti 20ti osob. Též se zúčastnil předseda M.N.V. s. Routner, předseda okrsku a dva členové Okresního výboru. Do nového výboru byli zvoleni: Mildorf Josef předseda, Vorlíček místopředseda, Václav Dlouhý jednatel, Boula Karel ml. velitel, Václav Henzl pokladník, Josef Jelen a František Svoboda ml. zbrojmistr, Mildorf František kulturní a Zdeněk Smrž revisor. Byli přijmutí dva noví členové Ivo Ehrlich a A. Malcher, který se do naší obce přistěhoval s manželkou a třemi dětmi. 29. ledna svaz požární ochrany pořádal ples za účasti domácích i přespolních obci. Státní statek pořádá pro své zaměstnance zájezdy na Křivoklát, do zoologické zahrady a do divadla v Kladně. 11.5. byl ustanoven 8 členy Občansky výbor. Za nemocného předsedu požárníků byl zvolen Ladislav Husák. 8. ledna uzavřeli sňatek Jana Routnerová a Miloslav Martinovský z Vrbna n/Lesy. 1. června uzavřeli sňatek Oldřich Krupka a Eliška Chodorová ze Zlonic. 14. ledna se narodil manželům Henzlovým syn. 21. července se narodila manželům Šamulákovým dcera. 7. září se narodil manželům Grešlovým třetí syn. 16. března po těžké nemoci zemřela Anna Routnerová členka KSČ Z popisného č. 38, pohřeb žehem. 7. července zemřel po delší nemoci Karel Vlček správce zdejší farmy ve stáří 65 r. pohřeb do rodinného hrobu v Solanech. Farma Zlonice vypravila tři autobusy. 1. dubna byla propuštěna vedoucí  pohostinství Jindra Stehlíková, když bylo zjištěno manko. Pohostinství bylo uzavřeno. Do zdejší obce se přistěhoval: A. Menehar? s rodinou, Čanda s rodinou a Šamulák s manželkou a Jan Panovec s manželkou. Manželům Martinovským se 20. června narodila dcera.

 

1973

·         Na začátku měsíce mírně mrzne -2 až -12 C. Proměnlivě počasí ku konci měsíce obleva. Ani v únoru se počasí nezměnilo sníh nepadá ani neprší. V březnu zataženo ranní mlhy teplota až 12 C. Jaro chladne a častě přeháňky ale přesto je na polích sucho.

 

1974

·         Požárníci 26. ledna pořádali ples. Občanský výbor svolal schůzi členů na kterou se dostavili za MNV Klobuky Václav Podraha tajemník, za Občansky výbor Z. Smrž, V. Vorlíček, O. Grešlová, J. Jelen, Routner aj. Na programu bylo zřídit dětské hřiště. 27. června uzavřeli sňatek Eva Hrstkova a František Bernášek. 20. prosince uzavřeli sňatek Zdena Boulová a Jaroslav Rubeš. 9. října se narodil manželům Bernáškovým syn.

 

1975

·         Na počest 30. výročí ukončeni druhé světově války uspořádal MNV Klobuky  slavnostní schůzi všech občanů v sokolovně. Při teto příležitosti obdrželo 40 občanů pamětní list. Za naši osadu Josef Jelen, Zdeněk Smrž, Václav Vorlíček a sbor požárníků. MNV Klobuky koupil hostinec od paní Vokáčové. Provádí se adaptace, na které nejvíce pracuji požárníci. Na podzim pořádali zájezd do Prahy na kabaretní zábavu na „Zvonařce“. 13. února zemřel Josef Mildorf stáří 75 r. 1. března na vojenském cvičeni při autonehodě zemřel Josef Ehrlich ve věku 33 r. 11. května zemřela Růžena Bernášková staří 84 r. 15. června zemřel Oldřich Dvořák stáří 80 r. 3. července zemřela Růžena Netrefová stáří 78 r. 3. července zemřela Marie Amftova stáří 92 r.

 

1976

·         25. ledna se narodila manželům Grešlovým dcera. 29. února zemřel Václav Vorlíček kronikař ve stáří 70 let, tím také bude končit tato kniha. 26. března zemřel František Krupka 80 let. 17. dubna zemřel Josef Stehlík. 8. května zemřela Alojzie Richterova. 9. srpna zemřel Karel Vrána 70 r. 20. srpna zemřel Antonín Uhlík 74 r. 20. srpna Hana Husáková a Karel Čanda se jim nr(?) syn svatba(?)

 

1978

·         Manželům Svobodovým se narodila dcera. 9. února zemřela Anna Frýdlová. 26. února zemřel Jaroslav Routner. Zemřela Anna Vítková.

 

1979

·         Manželům Kalašovým se narodil syn. 12. února zemřel Vratislav Filip 59 r. 13. března zemřela Ludmila Filipova 63 r. 24. dubna zemřela Božena Dlouhá 78 r. 1. prosince zemřela Marie Boulová 54 r. Někdy koncem 70. let hořel kravin Státního statku. Při ohlašovaní požáru se těžce zranil pan Husák. V souvislosti s velkou vodou byl rovněž zbourán mostek pod ovčínem.

 

1981

·         Zemřel Josef Ehrlich a paní Jánská.

 

Konec 80. let

·         Koncem 80. let v rámci akce „Z“ byla zrekonstruována střecha místniho hostince. Stejně tak chodili občané Kokovic na brigádu do Klobuk, kde se stavěla školka. Zastupitelem za Kokovice byl pan František Svoboda. Starostou byl pan Kopenec. Ten dal zavést rybník a byla vytvořena plocha, která měla zůstat nezastavena a bez oploceni. Tu získali do pronájmu pánové Satýnek a Grešl.

 

Počátek 90. let

·         Počátkem 90. let se zastupitelem stal pan Jiří Klika. Pan Procházka, pozdější starosta, pro změnu nechal navézt dvoumetrovou navážku před rybník, převážně z plynofikace Klobuk, silničního obchvatu Třebíze a dalších.

 

1999

·         V obci žije 41 mužů a 49 žen, celkem tedy 90 obyvatel. Jejich průměrný věk je 39,4 let. V obci je hospoda a prodejna potravin, kterou má v pronájmu pani Rubešová. Hostinský provoz je rentabilní pouze v létě, kdy jsou v obci chalupáři. Významně události ve světě i v ČR: V březnu t. r. jsme se stali členy NATO. Ve stejném měsíci zahájily USA bombardování Jugoslávie. Počasí v tomto roce: Celý rok 1999 byl rokem mírným, bez zvláštních výkyvů a přírodních katastrof. Oproti minulým letům byl srážkově podnormální. Zemědělci měli úrodu mírně podprůměrnou, což zapříčinil nedostatek vláhy zejména v jarních měsících. S neúrodou v některých oblastech Moravy a východních Čech to však nelze porovnávat. Tam zemědělci v některých případech neměli co sklízet a jařiny zaorávali.

 

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 31635
Měsíc: 515
Den: 17